Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1120 Bygningsmessige anlegg
Debet

Satser

Aktivering

Definisjon

I kontogruppe 112x Bygningsmessige anlegg bokføres andre bygningsmessige anlegg som ikke faller inn under kontogruppe 110x Bygninger. Eksempler på andre bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

Se også Byggelånsrenter.

Merverdiavgift

Ved oppføring av bygg i fremmed regi foreligger det rett til fradrag i mva, se mval. § 8-1. I egenregi foreligger også rett til fradrag for mva, og på varer og tjenester som tas ut fra bedriften for å oppføre bygget må det beregnes uttaksmva iht. mval. § 3-21 og mval. § 3-22.

Unntak

Dersom bygget er satt opp med sikte på salg eller utleie av det ferdige bygget, blir bygget ansett som fast eiendom og er utenfor loven, se mval. § 3-11. Fradragsbegrensningen for mva for fast eiendom er i mval. § 8-3 (1) g.

Stikkord: aircondition, anleggsbrakker, annenmanns eiendom, arbeidsbrakker, bolig, boligbrakker, brakkerigg, bygg i egenregi, bygningsmessig anlegg, egenregi, egenregi prosjekt, egenregiprosjekt, elektiske installasjoner, grunnarbeid, grunnboring, grunnundersøkelser, nybygg, prosjekt egenregi, renseanlegg, skiftebrakker, uttaksmoms, vaskebrakker, ventilasjonsanlegg, arbeidsbrakke, anleggsbrakke, innstallasjoner, instalasjoner, nye, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift, erverv

Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

Utleie