Kjøp, oppføring og påkostning av bygningsmessige anlegg

Kjøp av utstyr og inventar til bygningsmessige anlegg

Vedlikehold og reparasjon av bygningsmessig anlegg

Leie av bygningsmessig anlegg

Salg

Utleie

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
Kredit

Definisjon

Bygningsmessige anlegg kan være:

 • anleggsbrakker
 • arbeidsbrakker
 • boligbrakker
 • skiftebrakker
 • brakkerigger
 • vaskebrakker
 • flyttbare brakker
 • haller (f.eks. plasthaller)
 • kaianlegg mv.

Merverdiavgift

Utleie av flyttbare anleggsbrakker anses å være en tjeneste og skal beregnes med høy sats, se mval. § 3-1 (1).

Unntak

Utleie av ikke-flyttbare brakker anses å være utleie fast eiendom og er dermed utenfor loven, se mval. § 3-11 (1).

I situasjoner hvor utleien anses som romutleie, f.eks. hotellvirksomhet, skal lav mva sats legges til grunn, se mval. § 5-5 og mval. § 3-11 (2) a. Momenter som gir indikasjoner på at mval. § 5-5 legges til grunn er:

 • Servering av mat
 • Rengjøring
 • Tilgang på sengetøy og håndklær
Stikkord: arbeidsbrakker, bolig, boligbrakker, bygningsmessige, hallutleie, leasing, midlertidige bygninger, skiftebrakker, spisebrakker, vaskebrakker, anleggsbrakke, leasing, leie