Definisjon og formål

Dagmulkt (juridisk) er et bestemt kronebeløp som en leverandør må betale for hver dag ytelsen er levert for sent. Også ordene dagbot og døgnmulkt blir brukt i dagligspråket.

En dagmulkt har tre formål:

  • Å gi en viss skadeserstatning for de økonomiske konsekvenser som forsinkelsen har ført til.
  • Å virke preventivt for å få leverandøren til å levere i tide.
  • Å begrense leverandørens erstatningsansvar.

Dagmulkt og dens beløpsstørrelse («dagmulktsatsen») må være avtalt mellom partene, utenom i visse forbrukersaker, så som etter bustadoppføringslova. Et vilkår for dagmulkt er også at det er fastlagt et bestemt tidspunkt for når leveransen skal bli foretatt.

Stikkord: dagmulkt, konvensjonalbot

Hvorfor dagmulkt

Eksempler