Depositum

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
1396 Depositum
Debet

Et depositum er en innbetaling som skal tjene som sikkerhet for fremtidige hendelser som f.eks. forringelse av en eiendel eller mislighold av avtale.

Depositum kan f.eks. kreves i forbindelse med:

  • husleie
  • salg av eiendom som ikke er ferdigstilt ved inngåelse av kjøpekontrakt (prosjektsalg)
  • bombrikke
  • utleie generelt

Depositum ved leieforhold

Depositum etter husleieloven § 3-5 kan avtales mellom utleier og leietaker. Depositumet vil være utleiers sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fravik og andre krav som reiser seg av leieavtalen. Leietaker skal deponere et beløp begrenset oppad til summen av seks måneders leie.

Depositumet skal settes på særskilt konto i leietakerens navn med vanlige rentevilkår i finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Partene kan ikke disponere depositumsbeløpet på egenhånd, men leietaker kan kreve opptjente renter utbetalt.

Det er ikke anledning til å sette depositumet på utleiers egen konto. Dersom depositumet er satt inn på utleier egen konto, kan leietaker når som helst kreve hele beløpet tilbakebetalt med tillegg av forsinkelsesrenter fra beløpet ble innbetalt.

Det er utleier som skal dekke kostnadene ved oppretting av depositumskonto.

Stikkord: depositum strøm, depositumskonto, føring av depositum, varme, fyring, elektrisitet, fyringsutgifter, depositumkonto