Diett langtransport

Konto
7150 Diettkostnad, opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Temaet Diett langtransport tar for seg reglene rundt diettsatser for langtransportsjåfører.

Satser

Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse - langtransportsjåfører

Lønn

Langtransportsjåfører har mobilt arbeidssted. De anses å være på arbeidsplassen når de er på kjøreoppdrag og er ikke på yrkesreise under kjøringen.

Reglene under gjelder ikke for langtransportsjåfører som driver egen transportvirksomhet.

Se Skatte-ABC for næringsdrivende langtransportsjåfører.

Turer som varer ett døgn eller mer

Inntektsfradrag

Langtransportsjåfører og deres hjelpemannskap får fradrag for faktiske merkostnader for kost hvis:

  • fravær fra hjemmet er av minimum ett døgns varighet
  • leverer dokumentasjon for de faktiske merkostnadene til kost

Ved dokumentasjon for en sammenhengende periode på to måneder, kan en gjennomsnittskostnad beregnes og brukes for resten av året dersom forholdene ellers er tilsvarende.

Dersom dokumentasjon på faktiske kostutgifter mangler og vilkårene ellers gir den ansatte rett til fradrag, gis normalt fradrag etter fastsatt sats.

Kostgodtgjørelse

Ansatte langtransportsjåfører som mottar kostgodtgjørelse og kan dokumentere faktisk medgåtte kostutgifter, skal avregne godtgjørelsen mot de faktiske utgifter, se Skatte-ABC.

Ansatte som ikke kan dokumentere kostutgiftene, men vilkårene for fradrag for øvrig er oppfylt, kan normalt legge til grunn at godtgjørelse etter Skattedirektoratets satser ikke har gitt overskudd, se Skatte-ABC. Gjelder både for kjøring innenlands og utenlands.

For innrapportering se boks for A-meldingen.

Hvis en ansatt har fått utbetalt kostgodtgjørelse på en tur som har vart lengre enn ett døgn og senere leverer dokumentasjon for de faktiske kostnadene, kan det gjøres en avregning mot disse. Se Skatte-ABC for mer om kostgodtgjørelse.

Turer som varer mindre enn ett døgn

Kostgodtgjørelse kan ikke utbetales med statens satser for reiser uten overnatting siden en langtransportsjåfør ikke er på yrkesreise under kjøring. I inntektsåret 2018 kan det ved et fravær på over 12 timer, gis et fradrag etter sats fastsatt i takseringsreglene § 1-3-6, dersom skattyter faktisk kjøper mat. For lønnstakere inngår fradraget i minstefradraget. Denne satsen er fjernet fom. inntektsåret 2019, men en ny regel for overtidsmat gir mulighet for arbeidsgiver å dekke et beløp på inntil kr 200 for arbeidstaker som arbeider minst 10 timer sammenhengende skattefritt. Regelen gjelder både når arbeidsgiver kjøper inn måltidet og dekker arbeidstakerens dokumenterte kostnader. For mer, se ny sats, temaene Refusjon av overtidsmat og Arbeidsgiver kjøper inn overtidsmat til ansatt samt Skatte-ABC.

Losji

For å få fradrag for losjikostnader må den ansatte dokumentere de faktiske kostnadene.

Er arbeidsgivers bil innredet for overnatting, er en eventuell godtgjørelse skattepliktig i sin helhet. En godtgjørelse kan allikevel avregnes mot dokumenterte kostnader for losji. Dersom arbeidsgivers bil ikke er innredet for overnatting, gjelder vanlige regler for dekning av dokumenterte losjikostnader og ulegitimert nattillegg.

Se Skatte-ABC om arbeidstakers kostutgifter for turer som varer mindre enn ett døgn.

Innrapportering

Trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting (både på innenlands- og utenlandsreiser), skal innrapporteres på a-meldingen som Kostgodtgjørelse - trekkfri kostgodtgjørelse ved overnatting for langtransportsjåfør i Norge og i utlandet.

Stikkord: beregning, diett langtransport, diett langtransportsjåfør, diett sjåfør, diettgodtgjørelse langtransport, langtransport, reiseoppgjør, tjenestereiser, trailersjåfør, kostgodtgjørelse, diet, idrett, yrkesreise, lastebil