Når utføres og faktureres arbeidet - 4 scenarier

Hvilken dokumentasjon kreves når dokumentasjon er utstedt til opphørt kommune - som er fordelt på flere nye kommuner

Når en kommune er delt opp og fordelt på flere nye kommuner:
Skattedirektoratet antar at det i en del tilfeller fremgår av selve dokumentasjonen at anskaffelsen er knyttet til virksomhet eller objekter som er overtatt av en av kommunene, og at dokumentasjonen da i seg selv kan legitimere kompensasjonskravet. Dette kan f.eks. være tilfellet der det fremgår av salgsdokumentet at et arbeid er utført på en bestemt helseinstitusjon, som hører inn under X kommune. Det vises til bokføringsforskriften § 5-1-1 første ledd nr. 4 hvor det fremgår at salgsdokumentet skal angi leveringssted.

Dersom det er slik at fakturaen i seg selv ikke gir noe eksakt grunnlag for å fastslå hvor den hører hjemme, og dette heller ikke kan dokumenteres ved supplerende dokumentasjon, som f.eks. en pakkseddel, må kommunen følge systematikken i bokføringsforskriften § 5-5-1 siste ledd og kreve ny dokumentasjon. Selgeren skal da utstede ny kreditnota, og nytt salgsdokument som tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften § 5-1-1."

Stikkord: oppløsning, nye, merverdiavgift, moms