Når utføres og faktureres arbeidet - 4 scenarier

Kommuner som slår seg sammen, vil fra sammenslåingstidspunktet være en ny organisasjonsenhet med nytt organisasjonsnummer og de gamle kommunene opphører. Det kan foreligge fradragsrett og kompensasjonsrett for inngående mva i en overgangsfase etter fusjon hvor det mottas fakturaer som gjelder de gamle kommunene.

Aktuelle leverandører bør informeres om fusjonen så snart denne er registrert i Foretaksregisteret. Dersom det likevel i en overgangsfase etter sammenslåingstidspunktet mottas faktura som er utstedt i navnet til den tidligere kommunen, kan det dokumenteres at anskaffelsen er foretatt av den nye eksisterende kommunen ved å fremlegge dokumentasjon som viser tidspunktet for sammenslåingen.

Skattedirektoratet ser for seg flere forskjellige tilfeller i forbindelse med en kommunesammenslåing hvor fakturaen lyder på den tidligere kommunen og hvor tidspunktet da det kan kreves kompensasjon faller i tid etter kommunesammenslåingen.

Arbeid utføres og faktureres før årsskiftet

Man kan tenke seg at det utføres arbeider i november og at fakturering i den tidligere kommunens navn deretter skjer i desember 2019, dvs. på 6. periode 2019, jf skatteforvaltningsforskriften § 8-7-1, mens kommunesammenslåingen skjer fra 1. januar 2020. Kompensasjonsmeldingen for denne perioden må da innleveres mellom 1. januar og 10. februar 2020, jf skatteforvaltningsforskriften § 8-7-2. I kompensasjonssammenheng vil den nye kommunen da sende inn kompensasjonsmeldingen for 6. periode 2019 på den gamle kommunens navn og organisasjonsnummer, selv om innsendelsen skjer etter kommunesammenslåingen, på lik linje med de gamle oppgavene.

Arbeid utføres før årsskiftet, men faktureres etter årsskiftet

En annen situasjon kan være at arbeidene skjer i desember 2019, men faktureres i januar 2020 i den gamle kommunens navn. Selv om fakturaen lyder på den gamle kommunens navn og organisasjonsnummer, kan ikke den nye kommunen som i eksempel 1 kreve kompensasjon på den gamle kommunens organisasjonsnummer. Dette fordi det kun er den nye kommunen som kan kreve kompensasjon for fakturaer datert etter årsskiftet. Skattedirektoratet legger til grunn at når fakturaen er utstedt etter årsskiftet, kan den nye kommunen kreve kompensasjon på sitt navn og organisasjonsnummer, selv om den lyder på den gamle kommunens navn og organisasjonsnummer.

Arbeid utføres etter årsskiftet og faktureres etter årsskiftet

Dersom anskaffelsene skjer fra den nye kommunen, eksempelvis at arbeidene skjer i januar og faktureringen i februar, men at fakturaen uriktig lyder på den gamle kommunens navn og organisasjonsnummer, blir resultatet det samme som i eksempel 2 og med samme begrunnelse. Den nye kommunen kan kreve kompensasjon på sin egen kompensasjonsmelding for 1. periode 2020, selv om den lyder på den gamle kommunen.

Den tidligere kommunen deles, med tre overtakende kommuner

For det tilfellet at den tidligere kommunen blir delt i tre mellom tre overtakende kommuner, skal utbetaling på den gamle kommunens organisasjonsnummer, jf eksempel 1, naturligvis likevel kun skje én gang. Hvilken av de tre kommunene som krever utbetaling på det organisasjonsnummeret som fakturaen lyder på, er strengt tatt ikke et kompensasjonsrettslig spørsmål, men et anliggende kommunene imellom med grunnlag i avtaler om hvilke anskaffelser hver av dem skal ta kostnadene for. Det samme gjelder som utgangspunkt også for eksemplene 2 og 3.

Stikkord: merverdiavgift, moms

Hvilken dokumentasjon kreves når dokumentasjon er utstedt til opphørt kommune - som er fordelt på flere nye kommuner