Salg av rettigheter til domene

Kjøp av rettigheter til domene

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1060 Andre rettigheter, ervervet
Debet

Et domenenavn anses som en immateriell eiendel som aktiveres i balansen og avskrives regnskapsmessig over brukstiden. Se nærmere om regler for balanseføring av immaterielle eiendeler i Aktivering eller kostnadsføring?.

Kjøp av en rettighet til et domene anses normalt å tilfredsstille kravene til balanseføring. Rettighet til domene anses å ha begrenset levetid, og skal derfor avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan (normalt lineært) over den økonomiske levetiden. Se mer om avskrivning i Avskrivningsperiode og -metode.

Merverdiavgift

Ved kjøp av rettighet til domene i den avgiftspliktige virksomheten foreligger det fradragsrett for inngående merverdiavgift i henhold til mval. § 8-1.

Kjøpes domenet fra en utenlandsk virksomhet skal det svares snudd avregning etter mval. § 3-30. Se nærmere om dette i Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Skatt

Tidsbegrensede rettigheter/eiendeler kan avskrives lineært over driftsmiddelets økonomiske levetid i tråd med sktl. § 6-10 tredje ledd første punktum og sktl. §14-50. Dersom det foreligger åpenbare verdifall skal størrelsen av verdifallet vurderes årlig i tråd med sktl. § 14-50. I praksis kan det se ut til at skattemessig behandling er i overensstemmelse med regnskapsmessige avskrivninger.

Kan skattyter godtgjøre at det tidsubegrensede driftsmidlet har en begrenset økonomisk levetid, vil det også kunne avskrives lineært over driftsmidlets levetid. Se FIN 30. mai 2005 i Utv. 2005/833. Her er det snakk om egenutviklede dataprogrammer, som normalt har en levetid på mer enn tre år. Økonomisk levetid vil imidlertid være begrenset. Se FIN av 26. oktober 2011 i Utv. 2011/1487. Rettighet til domene må normalt anses å ha begrenset økonomisk levetid, og kan avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Det vises til Skatte-ABC.

Internettdomene hvor domenenavnet har en selvstendig markedsverdi, regnes som skattepliktig formue etter hovedregelen om formue i sktl. § 4-1 . Beløpet fastsettes til omsetningsverdien per 1. januar i skattefastsettingsåret. Anses domenet som driftsmiddel i inntektsgivende aktivitet, verdsettes internettdomenet til 75% av skattemessig formuesverdi, se sktl. § 4-17 (2). Tilsvarende ble formuesverdien satt til 80% av skattemessig formuesverdi i 2018, jf. Skatte-ABC.

Stikkord: erverv