PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er egenkapital?

  Egenkapital

  Foretakets eiendeler vil normalt være finansiert ved en kombinasjon av gjeld og egenkapital. Gjeld defineres normalt som alle forpliktelser som kan kreves dekket i foretakets eiendeler, samt sannsynlige fremtidige ytelser som påhviler foretaket. Egenkapital er differansen mellom eiendeler og forpliktelser knyttet til foretakets virksomhet på et gitt tidspunkt.

  Se nærmere om skille mellom gjeld og egenkapital.

  Forsvarlig egenkapital og likviditet

  For å styrke kreditorendes vern er det krav i asl/asal om at selskapene skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Alle aksjeselskaper skal iht asal. / asl. § 3-4 "til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet."

  I forsvarlighetsvurderingen er det selskapets reelle egenkapital og ikke kun den bokførte/regnskapsmessige egenkapitalen som skal vurderes. Nyttig verktøy i denne sammenheng er sjekklisten.

  Oppstilling i balansen

  Rskl. § 6-2 har en oppstillingsplanen for balansen som viser spesifikasjonen av egenkapital. Se også «Egenkapitaloppstilling».

  Oppstillingsplanens poster under egenkapitalen kan ifølge rskl § 6-3 ikke slås sammen. Dersom forholdene tilsier det er det anledning til en ytterligere oppdeling av poster/tilføyelse av poster.

  Tabellen viser eksempler på spesifisering og benevning av egenkapital tilpasset ulike selskapsformer :

  Type egenkapital AS/ASA ANS/DA KS Stiftelse/legat Forening ENK
  Innskutt egenkapital
  Selskapskapital Aksjekapital
  (egne aksjer)
  Andelskapital Selskapskapital
  (uinnkalt selskapskapital)
  Innbetalt/innkalt kapital
  Innskutt
  grunnkapital
  Overkurs Overkurs Overkurs Overkurs (Overkurs) (Overkurs) (Overkurs)
  Annen innskutt EK
  Opptjent egenkapital
  Fond Fond Fond Fond Fond Fond Fond
  Opptjent
  grunnkapital
  Opptjent
  egenkapital
  Annen EK Annen EK Annen EK Annen EK Annen EK Annen EK Annen EK

  Stikkord:

  • enkeltpersonforetak,
  • selvstendig næringsdrivende,
  Hva er egenkapital?
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan