PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innskutt egenkapital

  Egenkapital

  Regnskapsloven § 6-2 skiller mellom innskutt og opptjent egenkapital. Skillet i regnskapsloven er ikke sammenfallende med inndelingen i bunden og annen egenkapital i selskapslovgivningen, jf asl kapittel 3, og innbetalt og opptjent kapital i skatteloven.

  Ifølge regnskapsloven defineres innskutt egenkapital som egenkapital som er innbetalt, som ved stiftelse og kapitalfohøyelser. Innskutt egenkapital omfatter selskapskapital, overkurs samt annen innskutt egenkapital.

  Selskapskapital

  Aksjekapitalen i balansen, konto 2000, skal beløpsmessig være lik den som angis i foretakets vedtekter og registrert kapital i Regnskapsregisteret i Brønnøysund på balansedagen.

  Egne aksjer

  Se nærmere i Egne aksjer.

  Overkurs

  Overkurs oppstår når egenkapitalen tegnes til en kurs som er høyere enn den pålydende på aksjene ved stiftelse eller kapitalforhøyelse. Overkurs ved kapitalforhøyelse kan oppstå enten ved innbetaling eller fra fondsemisjon. Overkurs kan også øke ved en fusjon eller fisjonsfusjon.

  Overkurs er ikke regulert i aksjelovene, men anses som fri egenkapital (dvs. ikke bundet egenkapital) og kan utdeles som utbytte. Regnskapsmessig klassifiseres imidlertid overkurs ved aksjetegning som innskutt egenkapital på konto 2020.

  Når det oppstår et underskudd regnskapsmessig kan det dekkes av overkurs og annen egenkapital, men det er ikke et krav. Forutsetningen for en slik reduksjon er at annen opptjent egenkapital allerede er dekket av underskuddet. Overkursfondet kan også reduseres (benyttes) til fondsemisjon.

  Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

  Bokføres på konto 2030. Se nærmere om dette i temaet om ikke registrert kapitalforhøyelse.

  Ikke registrerte kapitalnedsettelser

  Bokføres på konto 2033. Se nærmere omtale i Ikke registrerte kapitalnedsettelser.

  Annen innskutt egenkapital

  Følgende transaksjoner og hendelser regnskapsføres på konto 2030:

  • Gevinst ved salg av egne aksjer.
  • Datterselskapet mottar konsernbidrag fra morselskapet.
  • Aksjebasert avlønning og NRS 15A.4
  • Stiftelsesomkostninger ved stiftelse uten overkurs, eller hvor overkurs ikke er tilstrekkelig til å dekke omkostningene, jf NRS 8.5.1.2. Når selskapet har overskudd, kan det føres mot den negative egenkapitalkontoen.
  • Kapitalnedsettelse som ikke deles ut, men overføres til annen egenkapital. Se NRS 8.5.1.1.6.

  Annen innskutt egenkapital kan benyttes til å dekke udekket underskudd/udekket tap.

  Stikkord:

  • enkeltpersonforetak,
  • selvstendig næringsdrivende,
  Innskutt egenkapital
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan