PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Opptjent egenkapital

  Egenkapital

  Opptjent egenkapital vises vanligvis som "annen egenkapital" og består av selskapets akkumulerte resultater som ikke er utdelt som utbytte eller konsernbidrag. I tillegg kan det bestå av fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster, jf asl/asal §§3-2 og 3-3.

  Fond for vurderingsforskjeller

  Fondet føres på konto 2042 og oppstår ved bruk av egenkapitalmetoden eller bruttometoden i selskapsregnskapet for innarbeiding av andeler i datterselskap, tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet, og den regnskapsmessige verdien av disse er høyere enn anskaffelseskost.

  Dersom egenkapitalmetoden eller bruttometoden anvendes i slike tilfeller skal en positiv differanse mellom investeringenes balanseførte verdi og deres anskaffelseskost avsettes til fond for vurderingsforskjeller. Vurderingen kan skje samlet for alle investeringer vurdert etter egenkapital- eller bruttometoden.

  Klassifisering av resultatandeler innregnet etter egenkapital- eller bruttometoden har en selskapsrettslig begrunnelse i aksjeloven § 3-3, hvor det blant annet heter at selskapet skal ha et fond for vurderingsforskjeller. Hensikten med fondet er å bidra til at investors utbyttegrunnlag ikke øker som følge av inntektsføringen av investors andel av positive resultater, også i tilfeller der ingen midler er overført til investor. Fond for vurderingsforskjeller anses derfor aksjerettslig som bunden egenkapital og kan ikke benyttes til utbytte eller til fondsemisjon.

  Fond for urealiserte gevinster

  Dersom selskapet vurderer eiendeler til virkelig verdi, skal det settes av en positiv differanse mellom balanseført verdi av hver enkelt eiendel eller gruppe av eiendeler og deres anskaffelseskost hensyntatt effekten av utsatt skatt på konto 2045. Tilsvarende gjelder ved vurdering av gjeld til virkelig verdi. Se asl/asal § 3-2. Hensikten med bestemmelsen er at den skal sikre at den tekniske beregningen av utbyttegrunnlaget ikke blir vesentlig påvirket av at selskapet utarbeider selskapsregnskapet etter regnskapslovens ordinære regler, forenklet IFRS eller IFRS. Fondet skal derfor ivareta et ønske om utbyttenøytralitet.

  Fondet bare er aktuelt for selskaper som bruker full eller forenklet IFRS i selskapsregnskapet. Bestemmelsen er begrenset til å gjelde de tilfeller hvor selskapet etter IFRS eller forenklet IFRS kan måle eiendeler eller gjeld til virkelig verdi, og hvor slik måling ikke er tillatt etter regnskapslovens ordinære regler. Avsetningskravet er begrenset til urealiserte gevinster. Ved praktisk anvendelse av bestemmelsen må det derfor først tas stilling til om det foreligger en urealisert gevinst.

  Bruken av fondet omtales nærmere i NRS (V) Fond for urealiserte gevinster.

  Fondet kan løses opp når og i den grad grunnlaget for avsetningen ikke lenger er til stede.

  Merk at det er unntak som medfører at formålet om utbyttenøytralitet ikke oppnås, og det mest sentrale gjelder avskrivbare anleggsmidler. Det er antakeligvis ikke krav om at avskrivninger på anleggsmidler tas hensyn til, og derfor blir fondsavsetningen ofte lavere enn forskjellen i balanseført verdi etter IFRS/forenklet IFRS og GRS.

  Det kan tas hensyn til utsatt skatt ved beregning av avsetning til fondet.

  Annen (opptjent) egenkapital

  Annen opptjent egenkapital på konto 2050 består av tilbakeholdte resultater/overskudd utover avsetning til fond.

  Effekten av endringer i regnskapsprinsipp og korreksjon av vesentlige feil i tidligere regnskap føres mot annen opptjent egenkapital, da dette er korreksjoner av resultatet fra tidligere perioder som er overført til opptjente egenkapital.

  Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap til morselskap/søsterselskap føres hos datterselskapet (giver) som reduksjon av annen opptjent egenkapital. Er denne posten ikke tilstrekkelig føres resterende mot annen innskudd egenkapital (se over).

  I sjeldne tilfeller kan det forekomme at annen egenkapital skal brukes til egne formål og settes i egne fond, men det kan være regulert i vedtektene.

  Udekket tap

  Ved disponering av et underskudd i resultatregnskapet, skal underskuddet først og fremst føres mot annen opptjent egenkapital. Hvis et selskap ikke har nok annen opptjent egenkapital i balansen, kan resterende av underskuddet føres mot udekket tap på konto 2080. Et udekket tap kan fremføres i et senere år, altså fremførbart underskudd.

  Det er anledning til, men ingen plikt, å bruke annen innskutt egenkapital og overkurs til dekning av slikt tap iht «DNRS 2001-122 Regnskapsmessig spesifikasjon av egenkapital og klassifisering av udekket underskudd». Det vil si at både annen innskutt egenkapital, overkurs og udekket tap kan vises under egenkapitalen i balansen. Udekket tap vil da utgjøre et negativt egenkapitalelement og må presenteres på egen linje under opptjent egenkapital i balansen.

  Det er videre klart ifølge DNR uttalelsen at fond for vurderingsforskjeller ikke kan benyttes til dekning av underskudd. Udekket tap kan heller ikke føres mot fond for urealiserte gevinster.

  Stikkord:

  • enkeltpersonforetak,
  • selvstendig næringsdrivende,
  Opptjent egenkapital
  447 1423 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan