Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Ifølge rskl § 5-17 første ledd skal investering i tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet, det vil si kostmetoden. Investering i tilknyttet selskap skal vurderes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden kan likevel ikke anvendes for midlertidig investering i tilknyttet selskap.

Investering i datterselskap skal ifølge rskl § 5-17 andre ledd vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler i selskapsregnskapet, det vil si kostmetoden. Egenkapitalmetoden kan likevel ikke anvendes for midlertidig investering i datterselskap. Se utfyllende om dette i regnskapsloven kommentarutgave § 5-17.

Etter rskl § 5-18 gjelder at dersom to eller flere deltakere ved avtale i fellesskap kontrollerer en virksomhet (felleskontrollert virksomhet), skal deltakelse i virksomheten regnskapsføres etter generelle vurderingsregler, bruttometoden eller egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Deltakelse i felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres etter bruttometoden eller egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Midlertidig deltakelse i felleskontrollert virksomhet kan likevel ikke regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller bruttometoden. Se utfyllende om dette i regnskapsloven kommentarutgave § 5-18.

I NRS 17.11.2 og NRS(F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet punkt 3.3 gis det utfyllende informasjon om hvordan egenkapitalmetoden anvendes.

Små foretak:

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak:

  • NRS 8.4.3.3.1.1 og NRS 8.4.3.3.3.1 Finansielle anleggsmidler
  • NRS 8.7.1.1.4 Utsatt og fremskutt inntektsføring
  • NRS 8.5.2 Opptjent egenkapital og
  • NRS 8.5.4 Regnskapsføring av konsernbidrag

Annet materiale:

  • «DNRS 1998-1693 Overgang fra kostmetoden til egenkapitalmetoden»
  • «DNRS 1999-5 Virkningen av implementeringen av egenkapitalmetoden - utdrag»
  • «Bruttometoden»
  • «Inntekt på investering i datterselskap»
Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling