Hva er egenkapitalmetoden?

Egenkapitalmetoden går ut på at investor balansefører sin andel av egenkapitalen i det andre selskapet i sitt eget regnskap, inkludert eventuelle mer- eller mindreverdier. Resultatet tilhørende andelen skal inntektsføres/kostnadsføres i investors resultatregnskap.

Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling