Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Notekravene gis i rskl §§ 7-15 og 7-16.

I rskl § 7-16 kreves at investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden skal opplyse om anskaffelseskost og balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet. For hver investering skal det opplyses om inngående balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året og utgående balanse. Det skal opplyses om merverdier og goodwill samt avskrivning av merverdier og goodwill.

For små foretak regulerer rskl § 7-36 informasjonen som skal gis. For investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, skal det opplyses om anskaffelseskost og balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet. For hver investering skal det opplyses om inngående balanse, inntektsført resultat, andre endringer i løpet av året og utgående balanse. Det skal opplyses om merverdier og goodwill samt avskrivning av merverdier og goodwill.

Det gis mer informasjon om notekravene i notesjekklisten (GRS).

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Kontantstrømoppstilling