Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Prinsippendring

Ved frivillig bytte av regnskapsprinsipp fra egenkapitalmetoden til kostmetoden reguleres effekten av dette som endring av regnskapsprinsipp.

Overgangstilfeller

Ved økning i eierandel vil det være aktuelt å gå fra kostmetoden til egenkapitalmetoden (eventuelt bruttometoden). Ved overgangen vil vanligvis balanseverdiene endres ved at opptjent resultatandel i eierperioden skal føres mot verdien på investeringen i eierselskapet, med motpost i eierselskapets egenkapital. Se mer i NRS (F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet punkt 3.8.

Ved reduksjon i eierandel vil det være aktuelt å gå fra egenkapitalmetoden (eller bruttometoden) til kostmetoden. I slike tilfeller defineres nettoverdien av den gjenværende investeringen etter reduksjonen i eierandel som "anskaffelseskost" etter kostmetoden. Opprinnelig anskaffelseskost er således ikke aktuell å benytte. En slik endring vil ikke ha noen effekt på egenkapitalen for den gjenværende investeringen. Det skal foretas en gevinst-/tapsberegning for den solgte delen av investeringen, hvor gevinst/tap beregnes til differansen mellom salgssummen og den regnskapsførte delen av investeringen (etter egenkapitalmetoden) som blir solgt på transaksjonstidspunktet. Andelen av resultat frem til salgstidspunktet inkluderes som resultatandel i eierens resultatregnskap, og den kan eventuelt vises sammen med salgsgevinsten. Ytterligere omtale:

  • NRS 17.7.7 som omhandler redusert innflytelse som medfører overgang fra datterselskap til felleskontrollert virksomhet
  • NRS (F) Investering i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet punkt 3.8.
Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling