Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Ved anvendelse av egenkapitalmetoden på investering i tilknyttet selskap blir behandlingen av skatt som for investering i datterselskap med unntak av utsatt skatt på resultatført resultatandel.

Det skal som hovedregel avsettes for utsatt skatt på resultatandel i tilknyttet selskap. Som følge av fritaksmetoden vil det likevel ikke alltid oppstå midlertidige forskjeller knyttet til resultatført resultatandel fra investering i tilknyttede aksjeselskaper som faller inn under skattefritaket slik dette er definert i skatteloven § 2-38.

Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, nye, foretak

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling