Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Omregning av selskaper med en regnskapsvaluta som ikke samsvarer med investors regnskapsvaluta gjøres ved at egenkapitalen i det utenlandske selskapet omregnes etter balansedagens kurs. Resultatandelen omregnes til gjennomsnittlig kurs for perioden. Omregningsdifferansen på nettoinvesteringen regnskapsføres mot egenkapitalen inntil avhendelse av andelen.

NRS 20.3, NRS 20.22 og NRS 20.23 gir ytterligere informasjon om behandling av valuta ved bruk av egenkapitalmetoden. Se også Omregning datterselskap i utenlandsk valuta.

Valutakursdifferanser som er innregnet direkte i egenkapitalen, skal resultatføres ved avhending av nettoinvesteringen i samsvar med NRS 20.26.

Ved bruk av dagskursprinsippet skaper omregningsdifferanser på konserninterne fordringer et spesielt teknisk problem ved bruk av egenkapitalmetoden. Omregningsdifferansen kan ikke elimineres, da det f.eks. ved en gevinst på morselskapets fordring ikke vil oppstå et tilsvarende tap i det utenlandske datterselskapet. Dersom den konserninterne fordringen eller gjelden i realiteten er en del av nettoinvesteringen, skal omregningsdifferansen på disse også føres til egenkapitalen.

Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling