Hva er egenkapitalmetoden?

Anvendelse

Vurderingsregler

Konto
1300 Aksjer i datterselskap
Debet
1330 Investeringer i tilknyttet selskap
Debet
8005 Resultatandel fra datterselskap etter egenkapitalmetoden
Kredit
8025 Resultatandel fra tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden
Kredit

I henhold til rskl § 5-17 innebærer vurdering etter egenkapitalmetoden at:

  1. Investeringen skal vurderes til den regnskapspliktiges (investors) andel av egenkapitalen, og resultatandelen skal inntektsføres eller kostnadsføres.
  2. På kjøpstidspunktet skal investeringen vurderes til anskaffelseskost.
  3. Resultatandelen fratrukket utdelinger fra selskapet skal tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til mer- eller mindreverdier på kjøpstidspunktet og interngevinster.

Fremgangsmåten for anvendelse av egenkapitalmetoden ligner på konsolidering av konsernregnskap.

Beregning av resultatandel

Ved beregning av resultatandel tas det utgangspunkt i selskapets regnskap, korrigert for resultatføring av mer-/mindreverdi fra kjøpet og resultatføring av utsatt skatt knyttet til mer-/mindreverdi. Eventuell nedskrivning av merverdier inkluderes i resultatandelen.

Når selskapet eventuelt realiserer merverdier som var til stede ved oppkjøpet må disse elimineres mot investors balanseførte merverdi.

Urealiserte interngevinster elimineres, og det legges til grunn at urealiserte interngevinster knyttet til både kjøp fra og salg til investor/deltaker, skal hensyntas. Urealiserte interngevinster oppstår når det kjøpende selskap på balansedagen ikke har videresolgt eiendelen til en ekstern part.

Ved oppstrømssalg, dvs. ved salg fra datterselskapet til morselskapet (eller fra et tilknyttede selskap til investor), skal den kjøpte eiendelen og resultatandelen fra datterselskapet/det tilknyttede selskapet korrigeres for investors forholdsmessige andel av den urealiserte gevinsten. Ved eliminering av urealisert internfortjeneste ved nedstrømssalg skal investors andel av internfortjenesten elimineres. Internfortjenesten elimineres i henhold til eierandel i datterselskapet/det tilknyttede selskapet. Elimineringen skal ikke påvirke morselskapets (investors) resultatandel fra datterselskapet (det tilknyttede selskapet), men regnskapsføres som utsatt inntekt direkte mot egenkapitalandelen (balanseført verdi av investeringen i datterselskap / tilknyttet selskap).

Dersom den urealiserte interngevinsten knytter seg til et anleggsmiddel skal den resultatføres i takt med avskrivningen på den solgte eiendelen, og resultatføringen skal skje gjennom reduserte avskrivninger. Ved videresalg av eiendelen eller ved realisering av eierandelen resultatføres gjenværende internfortjeneste.

Forskjellen i behandling mellom oppstrøms- og nedstrømssalg kan forklares ved at gevinsten ved nedstrømssalg relaterer seg til aktiviteten hos investor, og det er derfor ikke naturlig å korrigere resultatandelen fra tilknyttet selskap eller datterselskap.

Ved salg mellom tilknyttede selskaper eller datterselskaper skal investors forholdsmessige andel av urealisert interngevinst korrigeres mot verdien av investeringen i det selskapet som er kjøper. Motposten er resultatandelen fra det selgende selskapet. Det er investors andel i kjøpende selskap som legges til grunn for beregning av forholdsmessig andel.

Når det foretas korrigering for urealisert interngevinst, må det korrigeres tilsvarende for utsatt skattefordel knyttet til interngevinsten. Korrigeringene blir reversert når eiendelene blir solgt videre eller avskrevet.

Egenkapitaltransaksjoner i selskapet

Egenkapitaltransaksjoner i selskapet føres direkte mot balanseført verdi av investeringen. Eksempler på egenkapitaltransaksjoner er innskudd eller tilbakebetaling av kapital, utdelinger (utbytte), avgitt og mottatt konsernbidrag.

Kongruensunntak i investeringen regnskapsføres normalt som kongruensunntak for investor.

Fond for vurderingsforskjeller

Formålet med fond for vurderingsforskjeller (FFV) er at fri egenkapital i investors selskapsregnskap ikke skal endres som følge av at investeringer føres etter egenkapitalmetoden sammenliknet med kostmetoden.

Egenkapitalmetoden innebærer at investeringen eller deltakelsen regnskapsføres til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet, mens resultatandeler etter hensyntagen til avskrivninger på mer- og mindreverdier, herunder goodwill, resultatføres hos investor. Resultatandelen øker/reduserer investeringen tilsvarende i balansen. Forskjellen mellom balanseført beløp og anskaffelseskost skal overføres til fond for vurderingsforskjeller, jf asl § 3-3.

Resultatskatt

Ifølge NRS(F) Resultatskatt punkt 2.11 vil anvendelse av egenkapitalmetoden på investering i datterselskap føre til at investors andel av konsernets egenkapital og resultat også føres i morselskapets regnskap. Behandlingen av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som kan gi opphav til utsatt skatt eller utsatt skattefordel, vil derfor bli som ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Eneste forskjell er at egenkapitalandelen og resultatandelen føres netto.

Ifølge NRS(F) Resultatskatt punkt 2.12 Urealisert interngevinst er transaksjonen gjennomført skattemessig, og det vil kunne oppstå betalbar skatt på gevinsten.

Trinnvis kjøp

Ved trinnvis investering i tilknyttet selskap legger utvalget til grunn at merverdier vurderes ved hvert kjøp (eiersynet).

Ved trinnvis investering i datterselskap åpner NRS 17.11.2.1 for at morselskapet kan velge å behandle hvert kjøp for seg (eiersynet) eller legge verdiene på konsernetableringstidspunktet til grunn (enhetssynet) når investeringen regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden i morselskapets selskapsregnskap.

Negativ verdi ved regnskapsføring av investeringer etter egenkapitalmetoden

Investering i tilknyttet selskapet eller felles kontrollert virksomhet skal normalt ikke regnskapsføres med negativ verdi i balansen. Det vil likevel være nødvendig å avsette for andel av tap dersom investor har en forpliktelse til, eller intensjon om, å dekke sin andel av tapet. Dette vil bl.a. være tilfelle ved investering i ansvarlig selskap, ved skyldig kapitalinnskudd i kommandittselskap, og hvis det er gitt garantier for selskapets forpliktelser eller foretatt betaling på vegne av selskapet.

Regnskapsført negativ verdi klassifiseres i balansen som «Andre avsetninger for forpliktelser». Dersom negativ verdi ikke er tatt inn i balansen skal det ved senere positive resultater ikke beregnes resultatandel før egenkapitalandelen igjen er positiv, m.a.o. at investor ikke regnskapsfører resultatandel så lenge egenkapitalandelen har negativ verdi. Dersom investor har fordringer på selskapet som har negativ egenkapital, skal disse vurderes ut fra generelle vurderingsregler.

Se også «EY 1999 Negativ verdi ved regnskapsføring av investeringer etter egenkapitalmetoden».

Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Utenlandsk valuta

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Noteopplysninger

Kontantstrømoppstilling