Ekspropriasjon

Ekspropriasjon betyr at noen blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning, og om nødvendig mot tvang.

Den som krever avståelse ved ekspropriasjon, kalles ekspropriant, og den som må gi fra seg, ekspropriat. Begrepet brukes både om handlinger utført av offentlige myndigheter og en gruppe mennesker. I juridisk terminologi er ekspropriasjon en form for grunnerverv som er hjemlet i oreigningsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan. Ekspropriasjon benyttes der man må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i loven, eller vist i planene, uten grunneiers samtykke

Skatt

Når begrepet «ekspropriasjon» brukes nedenfor, omfatter dette også avståelse der erververen kunne krevd ekspropriasjon.

Tvangsavståelse ved ekspropriasjon anses som realisasjon.

Ved ekspropriasjon er utgangspunktet ifølge Skatte-ABC at eiendomsretten går over når rettskraftig skjønn foreligger, forutsatt at ekspropriasjonen blir gjennomført. Tidligere tidspunkt kan være aktuelt i noen situasjoner.

Ved tvangsavståelse av fast eiendom, skal erstatningsbeløp som knytter seg til den avståtte eiendommen behandles som vederlag ved realisasjon av eiendommen ifølge Skatte-ABC / Skadeserstatning punkt 2.3.

Gevinstberegningen

Gevinst/tap ved realisasjon fremkommer som differanse mellom vederlag/erstatning og inngangsverdi, jf Skatte-ABC - Jord- og skogbruk - realisasjon punkt 9.

Er et formuesobjekt eller en tjeneste overdratt ved ekspropriasjon er vederlaget/erstatningen (utgangsverdien) ifølge Skatte-ABC blant annet:

  • kontantbeløp som er betalt eller skal betales til selgeren eller andre som selgeren har bestemt
  • kjøperens overtakelse av selgerens gjeld til andre

Inngangsverdien ved erverv av landbrukseiendom er i utgangspunktet kostprisen betalt til selger, herunder eventuell gjeldsovertakelse. Dette er nærmere omtalt i Skatte-ABC - Jordbruk punkt 6.3.

Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon av landbrukseiendom

Ifølge sktl § 14-73 kan gevinst ved realisasjon av landbrukseiendom eller del av slik eiendom som følge av ekspropriasjon, brann eller annen ulykke kreves fritatt for beskatning så langt skattyter bruker vederlaget til erverv av eller påkostning på areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet. Det kan etter denne bestemmelsen ikke reinvesteres i bolig- eller fritidseiendom.

Nytt formuesobjekt må være ervervet eller bindende avtale om erverv må være inngått innen utløpet av det tredje året etter realisasjonsåret, jf sktl § 14-70 tredje ledd og sktl § 14-73. Gevinsten fradras det nye objektets kostpris uten å komme til beskatning ved skattefastsettingen.

Oppfylles ikke vilkårene for fritak skal endring av skattefastsettingen foretas for gevinsten eller en forholdsmessig del av den etter skatteforvaltningsloven § 12-1.

For gevinst på driftsmiddel i saldogruppe e til h, jf sktl § 14-41, og negativ saldo i saldogruppe j gjelder at hvis skattyteren ikke oppfyller vilkårene for gjenanskaffelse, skal 20 % av gevinsten (evt. negativ saldo i saldogruppe j), eller en forholdsmessig del av den, skattlegges i det inntektsåret fristen løper ut, ifølge sktl § 14-44 fjerde ledd tredje og fjerde punktum.

Ulempeerstatning ved ekspropriasjon

Med ulempeerstatning menes erstatningsutbetaling som skal kompensere for verdiforringelse av en eiendom som ikke er realisert i skattemessig forstand.

Ved ekspropriasjon av en del av en eiendom, kan det bli fastsatt ulempeerstatning som gjelder gjenværende del av eiendommen. Ulempeerstatningen reduserer inngangsverdien for den gjenværende del og anses ikke som en del av vederlaget ved realisasjonen ifølge Skatte-ABC.

Tap inntekt/avkastning/avsavn

Hvor det i forbindelse med en ekspropriasjon ytes erstatning for økte kostnader i en begrenset periode anses det som skattepliktig inntekt, se sktl § 5-10 bokstav e og sktl § 5-30 tredje ledd jf sktl § 5-10 bokstav c. Ytes det erstatning på varig basis i form av et engangsbeløp, må erstatningen anses å gjelde verdinedgang på selve driftsmidlet. Se punktet om ulempeerstatning over.

Stiftelse av rettighet i fast eiendom

Ved stiftelse av en stedsevarig bruksrett eller negativ servitutt ved ekspropriasjon eller trussel om ekspropriasjon, kan det bli spørsmål om en del av vederlaget i realiteten er erstatning for varig ulempe på gjenværende del av eiendommen (ulempeerstatning). I så fall skal denne delen av beløpet ikke tas med som en del av vederlaget for rettigheten, men skal redusere inngangsverdien på gjenværende del av eiendommen.

Påstående skog

Ekspropriasjon av påstående skog sammen med grunnen, behandles som salg av fast eiendom. Dette gjelder uansett eierform.

Erstatning ved ufrivillig avvirkning av skog som ikke er hogstmoden

Gevinst ved engangserstatning for ufrivillig avvirkning av skog er skattepliktig inntekt. Erstatning som er kompensasjon for tap på grunn av at skogen avvirkes før den er hogstmoden (venteverditap), skal ikke skattlegges.

Kraftledningsgate

Se nærmere om omtale av gevinst ved engangserstatning for retten til å anlegge kraftledningsgate i skog og tilknyttete temaer.

Merverdiavgift

Ekspropriasjon, som innebærer avståelse av rettsgode eller uttaksrettigheter, anses som omsetning av vare etter mval § 1-3 første ledd a, jf mval § 11-1.

Men merk at ekspropriasjon av fast eiendom ikke er mva-pliktig da salg av fast eiendom er unntatt avgiftsplikt ifølge mval § 3-11 første ledd.

Ekspropriasjon av uttaksrettigheter (retten til å ta ut jord, stein og andre produkter av grunnen) anses som avgiftspliktig omsetning etter mval § 3-11 annet ledd g. Ekspropriaten (den som må gi fra seg) kan anses å drive næringsvirksomhet med registreringsplikt når det for eksempel mottas løpende vederlag for uttaksrettigheten.

Se også Mva-håndboken - Ekspropriasjon.

Regnskap

Ekspropriasjonsbeløpet behandles på samme måte som salgssummen ved ordinært salg av tilsvarende anleggsmidler. Se nærmere om salg av driftsmidler.

Ekspropriasjon av fast eiendom - unntatt avgiftsplikt:

KontoKontonavnMva kodeD/K
3883Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg6Kredit
KundekontoDebet

Ekspropriasjon av uttaksrettigheter - avgiftspliktig salg:

KontoKontonavnMva kodeD/K
3000Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats3Kredit
KundekontoDebet

Dersom kravene for betinget skattefrihet som beskrevet i avsnittet under skatt ovenfor er oppfylt, kan gevinsten avsettes betinget skattefritt ved at ekspropriasjonsbeløpet føres til kredit på avsetningskontoen. Motkonto er fordring på ekspropriasjonsbeløpet. Ved reinvestering/i gjenoppbyggingsåret føres den betingete avsatte gevinsten til debet med motkonto den aktuelle kontoen for investeringen (f.eks 1100 bygning). Kostnadene for investeringen føres til debet på kontoen (konto 1100) med motkonto leverandørgjeld eller lignende.

I skadeåret bokføres:

KontoKontonavnMva kodeD/K
2097Betinget avsatt gevinstKredit
1570Kortsiktig fordring0Debet

Bokføring i året for gjenoppbygging:

KontoKontonavnMva kodeD/K
2097Betinget avsatt gevinstDebet
1100Bygning0Kredit
1100Bygning1Debet
LeverandørkontoKredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Stikkord: kommandittselskap