PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Lading av elbilen og ladestasjon

  Elbil som firmabil

  Lønn

  Når det gjelder fordelsbeskatning av den ansatte for elbil så er utgifter til lading av elbil omfattet av standardtillegget, mens dekning av kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos den ansatte ikke er omfattet av tillegget. Se Skatte-ABC. Dette gjelder også kostnaden for selve ladestasjonen. Kostnadene knyttet til ladestasjonen blir dermed skattepliktig for den ansatte når den dekkes av arbeidsgiver, og vil være trekkpliktig, arbeidsgiveravgiftspliktig, innrapporteringspliktig og skattemessig fradragsberettiget for arbeidsgiver.

  Dokumentasjon

  Dokumentasjon av kostnader til lading av elbil dokumenteres med kvittering i de tilfeller kostnaden gjelder abonnement og bruk av hurtigladere mot betaling.

  I de tilfeller der den ansatte lader firmaelbilen hjemme, vil det være betydelig vanskeligere å anslå en sikker kostnad og fremskaffe dokumentasjon for denne kostnaden.

  Det er ikke gitt noen utfyllende retningslinjer med absolutte krav til hvordan arbeidstaker skal gå frem for å dokumentere kostnader til lading av elbil hjemme, men dib har i en epost fra Skatteetaten fått litt utdypende informasjon.

  Skattedirektoratet har tidligere uttalt at arbeidsgivers dekning kostnader til lading av elbil so...

  Skattedirektoratet har tidligere uttalt at arbeidsgivers dekning kostnader til lading av elbil som firmabil inngår i den standardiserte fordelen som beregnes etter skatteloven § 5-13 med tilhørende forskriftsbestemmelser. Det vises til FSFIN § 5-13-3, som er referert ovenfor. Det vises også til Skatte-ABC under emnet "Bil – Privat bruk" punkt 10.3.1:

  "Dekker arbeidsgiver kostnader til lading av elbil, vil dette være omfattet av standardtillegget. Dette gjelder imidlertid ikke dekning av kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos skattyter."

  Det vises for øvrig til en uttalelse i forbindelse med en henvendelse til Finansdepartement som ble videresendt til Skattedirektoratet. Utdrag fra vårt svar:

  "Som det fremgår er alle kostnader pådratt i forbindelse med privatkjøring omfattet. Eksemplene drivstoff, reparasjoner, assistanse ved havari etc. er ikke ment å være uttømmende. Vi legger til grunn at også kostnader til lading av elbil normalt vil være omfattet av standardtillegget. Dette må både gjelde kostnader til abonnement og mer direkte kostnader ved hurtiglading etc. Det er uten betydning i denne sammenheng om skattyter får refundert dokumenterte kostnader eller om arbeidsgiver betaler for abonnementet direkte.

  Vi presiserer imidlertid at kostnader ved installasjon av ladestasjon hjemme hos skattyter ikke har direkte tilknytning til bilen, og vil anses som en privat fordel som ikke omfattes av standardtillegget etter § 5-13."

  Spørsmålet blir etter dette først og fremst hvordan arbeidstaker, evt. i samråd med arbeidsgiver skal gå frem for å sikre nødvendig dokumentasjon for de aktuelle kostnadene til lading av elbil som dekkes.

  Ovennevnte uttalelse gjaldt tilfeller der arbeidstakeren har konkrete kostnader til abonnement eller mer direkte kostnader til hurtiglading etc. En sikker angivelse av kostnaden, og fremskaffelse av dokumentasjon for denne kostnaden, kan være mer vanskelig når arbeidstakeren lader firmabilen hjemme.

  Dekning av kostnader til lading av elbil skal være omfattet av standardtillegget etter § 5-13. Det må imidlertid forutsettes at slike kostnader kan dokumenteres på en slik måte at kravene i FSFIN § 5-13-3 er oppfylt, jf. formuleringen:

  "Arbeidsgivers dekning av bilutgifter som skattyter selv utreder omfattes dersom skattyter leverer arbeidsgiver originalbilag som vedlegges arbeidsgivers regnskap"

  Det er ikke gitt noen utfyllende retningslinjer med absolutte krav til hvordan arbeidstaker skal gå frem for å dokumentere kostnader til lading av elbil hjemme. Vi vil likevel knytte noen generelle kommentarer til dette. Utgangspunktet må være at arbeidstakeren sannsynliggjør strømutgiftene til lading. Spørsmålet om kostnadene er tilstrekkelig dokumentert ved en evt. kontroll, må avgjøres basert på en konkret vurdering. Her kan flere ulike metoder være aktuelle. Om en metode isolert sett anses som utilstrekkelig til å anslå kostnader til lading, kan evt. to ulike metoder i kombinasjon være godt nok.

  En fremgangsmåte kan være at arbeidstakeren har en egen strømmåler på det uttaket eller den som brukes til å lade elbilen. Men selv om en strømkurs er dedikert til en elbil-lader, har en ingen garanti for at laderen ikke benyttes til å lade andre biler. Lades flere elbiler på samme kurs må arbeidstaker hensynta dette i sine beregninger. Lades bilen på vanlig strømuttak, vil en også kunne ha forbruk knyttet til andre formål en lading av elbil. I så fall må dette hensyntas i beregningen.

  En annen metode kan være at arbeidstaker lager en utgiftsoppgave over strømkostnadene ved lading av el-bilen hvor det fremkommer en gjennomsnittlig pris pr. kWh, hvor mange kWh som brukes ved lading og antall ladinger hjemme. Basert på antall kilometer en reelt sett kan kjøre på et fulladet batteri, kan en også forsøke å anslå en pris per kjørte kilometer. Utfordringen med denne sistnevnte metoden er at arbeidstakeren innimellom kan velge å lade andre steder enn hjemme, eksempelvis hos arbeidsgiver eller på ladestasjoner ifbm. f.eks. yrkesreise/feriereiser. I så fall må arbeidstakeren i beregningen trekke fra den andelen av kjøringen eller antall ladinger der bilen ikke er ladet hjemme.

  Arbeidsgiver og arbeidstaker bør samarbeide om å etablere rutiner for fastsettelse av kostnad til hjemmelading, f.eks. basert på ovennevnte metode(r). Det antas at det vil være i arbeidsgivers interesse at refusjon av kostnader til lading av el-firmabil stemmer best mulig med de reelle kostnadene. Arbeidsgiver må også stille visse krav til dokumentasjon for å kunne utgiftsføre refusjonen i sitt regnskap, jf. blant annet FSFIN § 5-13-3.

  Stikkord:

  • el-bil,
  Lading av elbilen og ladestasjon
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan