Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse (fri telefon)

Lønn
5210 Fri telefon
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Satser

Elektronisk kommunikasjon

Lønn

Elektronisk kommunikasjon som er dekket av arbeidsgiver og som arbeidstaker benytter privat, skal beskattes etter sjablongreglene. Sjablongmodellen er fastsatt av Finansdepartementet, se FSFIN § 5-11-10 og FSFIN § 5-12 del C. Modellen gjelder både når arbeidsgiver står som abonnent (naturalytelse) og når den ansatte får dekket sine utgifter til eget abonnement (utgiftsgodtgjørelse).

Sjablongreglene for beskatning av arbeidsgiverfinansiert fri telefon og innrapportering av fordelen ble forenklet fra og med 1. januar 2014. Ordningen gjelder for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som bredbånd, telefoni osv. Endring av regelverket er et ledd i forenklingen av skattesystemet, herunder tilpasning til a-ordningen, og er mer i samsvar med dagens marked for elektroniske kommunikasjonstjenester enn tidligere års regler som ble basert på markedet slik det var i 2006.

EK-tjeneste er definert som "tjeneste som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett og som normalt ytes mot vederlag", jf. lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-5 se FSFIN § 5-12-20 annet ledd.

Eksempler på elektronisk kommunikasjonstjenester (listen er ikke uttømmende):

  • fasttelefon, gjennom ISDN eller analog linje
  • mobil taletelefoni (mobiltelefon i vanlig forstand)
  • fasttilgang til bredbånd, typisk gjennom kobberlinje (for eksempel ADSL)
  • mobil tilgang til datakommunikasjon, for eksempel via trådløse nett
  • IP/bredbåndstelefoni, med «alle til alle» funksjon (dvs. med mulighet til å nå også abonnenter med fasttelefon gjennom ISDN eller analog linje).

Det er laget en egen kalkulator for beregning av den private fordelen: Beregning av fordel for fri elektronisk kommunikasjon.

Sjablongmodellen

Sjablongmodellen fungerer slik at arbeidsgivers dekning opp til det maksimale inntektstillegget anses som dekning av private utgifter. Dersom verdien av dekningen overstiger dette beløpet, anses det overskytende beløp i sin helhet som dekning av tjenstlige utgifter, og er således skattefri. Maksimumsbeløpet gjelder for den enkelte skattyter, uavhengig av om EK-tjenesten(e) dekkes av én eller flere arbeidsgivere. Den enkelte arbeidsgiver har imidlertid plikt til å foreta forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og innrapportere i forhold til sjablongreglene uavhengig av om den ansatte har tilsvarende ordning hos andre arbeidsgivere i løpet av året. Det vil derfor i enkelte tilfeller kunne oppstå situasjoner der samlet innrapportert skattepliktig fordel i året på den enkelte skattyter, vil være høyere enn det maksimale sjablongbeløpet. Skatteetaten vil i slike tilfeller foreta en avregning ved fastsettingen.

Det er en forutsetning for å kunne benytte sjablongregelen at arbeidstaker har et tjenstlig behov for tjenestene som dekkes og i tillegg har adgang til privat bruk av tjenestene utenfor ordinær arbeidssituasjon, se Skatte-ABC. I tilfeller hvor det ikke er tjenstlig behov foreligger full skatteplikt for bruk av tjenesten. Det stilles ikke strenge krav til art eller omfang av det tjenstlige behovet. Det må imidlertid foreligge reelle muligheter og behov for å benytte tjenesten til tjenstlige formål. Se FSFIN § 5-12-20 første ledd.

I spesielle tilfeller hvor telefonen overhodet ikke benyttes privat, selv om den er tilgjengelig for arbeidstakeren utenfor arbeidstiden, kan det gjøres unntak fra fordelsbeskatning. Det forutsetter at det etter en konkret vurdering er tilstrekkelig sannsynliggjort at telefonen overhodet ikke er brukt privat. Det er normalt en forutsetning at det foreligger en skriftlig avtale om ikke-bruk mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at det er mulig for arbeidsgiver og skattemyndighetene å kontrollere at telefonen ikke er benyttet privat. Dette kan for eksempel gjennomføres ved at telefonen er sperret fra å nå andre enn klart tjenesterelaterte telefonnumre. Se Skatte-ABC.

Dersom arbeidstakeren bare har sporadisk adgang til privat bruk av arbeidsgivers telefon eller annen EK-tjeneste, foretas ingen fordelsbeskatning. Med sporadisk bruksadgang menes at arbeidstakers bruk ikke overstiger 14 dager i løpet av en 30-dagers periode og ikke mer enn 30 dager i løpet av et inntektsår, se FSFIN § 5-12-23.

Sjablongmodellen legges også til grunn for næringsdrivende. For de tilfeller der skattyter har kostnader til elektronisk kommunikasjon i egen næringsvirksomhet samtidig som vedkommende er lønnstaker og får dekket EK-tjenester fra arbeidsgiver som han blir skattlagt for etter sjablongmetoden, se Skatte-ABC.

Fastsettelse av fordelen

Det er forskjell på beregning av skattepliktig fordel når arbeidsgiveren står som abonnent (naturalytelse) og når den ansatte får dekket utgifter til eget abonnement (utgiftsgodtgjørelse).

Kostnader til installasjon og etablering av EK-tjenestene omfattes også av sjablongregelen. Verdien av å disponere arbeidsgivers apparat/utstyr som man bruker EK-tjenesten(e) på, eksempelvis en mobil-/smarttelefon, er imidlertid skattefri etter gjeldende praksis, se temaet om Kjøp av elektronisk kommunikasjonsutstyr.

Arbeidsgiverfinansierte EK-tjenester er også grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift, og avgiften svares av beløpet som er trekkpliktig, jf. folketrygdloven § 23-2 tredje ledd.

Naturalytelse

Dersom arbeidsgiver dekker arbeidstakers utgifter til én eller flere EK-tjenester helt eller delvis, skal arbeidstaker ha et fast inntektstillegg på 4 392 kroner i året (sjablongbeløpet). Inntektstillegget er likt uansett hvor mange EK-tjenester som dekkes, og vil være det samme uavhengig av hva de faktiske kostnadene på abonnementer som eies av arbeidsgiver (naturalytelse) er. Dvs. at en ansatt som får dekket fri telefon som naturalytelse, med faktiske kostnader på under 4 392 kroner i året, allikevel skal innrapporteres for 4 392 kroner. Det gis ikke fradrag for arbeidstakers egenbetaling, og det skattefrie bunnbeløpet på 1 000 kroner ble fjernet etter inntektsåret 2013.

Utgiftsgodtgjørelse

For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse, vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede (refunderte) beløp begrenset oppad til kr 4 392 per år. Det er altså innført en særregel for utgiftsgodtgjørelse slik at skattepliktig fordel skal begrenses til beløpet som er dekket av arbeidsgiver dersom dekningen er lavere enn sjablongbeløpet.

Arbeidsgiver refunderer den ansattes utgifter til EK-tjenester på grunnlag av innleverte fakturaer. I det tilfellet en ansatt leier bolig der månedsleien inkluderer bredbånd, har dib fått bekreftelse fra Skatteetaten at en kopi av husleiekontrakten hvor det står at leien dekker bredbånd og en kopi av bredbåndsfakturaen som utleier mottar med påføring av hvor mye som tilfaller leietaker per måned, i utgangspunktet bør holde som dokumentasjon.

Eksempel

En dekning anses som en utgiftsgodtgjørelse (refusjon) dersom det er arbeidstakers abonnement. Det vil si at arbeidsgiver skal behandle det som en utgiftsgodtgjørelse (refusjon) når:

  • arbeidstaker betaler regning for EK-tjeneste for deretter å få beløpet refundert av arbeidsgiver (etter bilag), eller
  • arbeidstaker leverer ubetalt regning for EK-tjeneste som arbeidsgiver dekker, eller
  • arbeidstakers regning for EK-tjeneste blir sendt arbeidsgiver direkte (fakturaadresse) og dekkes av arbeidsgiver.

Gjennomføring av forskuddstrekk og innrapportering

Naturalytelse

Det skal innrapporteres og gjøres forskuddstrekk av et fast beløp per måned. Dersom arbeidstaker disponerer EK-tjenesten(e) gjennom hele året innrapporteres 366 kroner fast per måned i 12 måneder (4 392/12). Disponerer arbeidstaker EK-tjenesten(e) kun deler av året, skal den skattepliktige fordelen begrenses til antall hele og påbegynte måneder tjenesten(e) disponeres. F.eks. vil en arbeidstaker som disponerer tjenesten(e) kun 9 måneder av året bli beskattet og innrapportert for 3 294 kroner (366*9).

Eksempel - naturalytelse
Utgiftsgodtgjørelse

Godtgjørelsen skal innrapporteres og det skal gjøres forskuddstrekk i den måneden utgiftsgodtgjørelsen utbetales, uavhengig av hvilket år fakturaen gjelder for. Når det er innrapportert og gjort forskuddstrekk i hele sjablongbeløpet er det overskytende beløpet skattefritt for arbeidstaker og ikke opplysningspliktig. Ved utgiftsgodtgjørelse vil innrapporteringene og forskuddstrekkene fordele seg ujevnt gjennom året, og den skattepliktige fordelen vil ikke være begrenset til antall måneder tjenesten(e) disponeres. F.eks. vil en arbeidstaker som disponerer tjenesten(e) kun de 9 første månedene av året (f.eks. fordi arbeidsforholdet opphører) og som har levert utgiftsgodtgjørelse for 4 392 kroner, bli innrapportert med og få forskuddstrekk i hele sjablongbeløpet i denne 9-månedersperioden.

Dersom arbeidsgiver kun dekker/refunderer arbeidstakerens utlegg til rene tjenstlige samtaler mv. (ikke fastavgiften), faller refusjonen utenfor sjablongordningen og er skattefri. Refusjon er kun skattefri dersom arbeidstaker legitimerer tjenestesamtalene etter spesifisert regning på en slik måte at det kommer tydelig fram at samtalene er gjort i forbindelse med tjenesteutførelsen. Slike refusjoner er ikke trekkpliktige, jf. skattebetalingsforskriften § 5-6-11 (5), og de er heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktige eller opplysningspliktige.

Eksempel - utgiftsgodtgjørelse
Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse

Dersom den ansatte får dekket sine EK-tjenester både ved naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse, skal skattepliktig fordel fortsatt begrenses oppad til kr 4 392 per år. Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse må innrapporteres hver for seg, etter type ytelse. Dvs. at naturalytelsen skal innrapporteres som naturalytelse med kr 366 per måned og beløpet som dekkes ved utgiftsgodtgjørelse innrapporteres som utgiftsgodtgjørelse i den måneden utbetalingen skjer. Dette gjøres helt til beløpsgrensen på kr 4 392 per år er nådd, og deretter vil all dekning av EK-tjenester være unntatt skatteplikt resten av inntektsåret.

Eksempel - kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse
Dekning av elektronisk kommunikasjonstjenester uten originalbilag eller bilag

Før 1. juli 2014 var det krav om originalbilag dersom arbeidsgiver dekket elektronisk kommunikasjonstjeneste etter reglene om fri telefon. Ved dekning uten originalbilag skulle totalt dekket beløp innrapporteres og spesifiseres nærmere.

Etter 1. juli 2014 er skattebetalingsforskriften endret slik at originalbilag ikke lenger er et krav ved skattefri refusjon av utgifter.

Ved dekning av en elektronisk kommunikasjonstjeneste uten bilag er totalt dekket beløp skatte-, arbeidsgiveravgifts- og innrapporteringspliktig i sin helhet og kan bokføres på konto 5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse. For Innrapportering i a-meldingen, se under.

A-meldingen

Merverdiavgift

Det er fradragsrett for inngående mva på utgifter til mobiltelefon, bredbånd og andre elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM-tjenester) når det er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, jf mval § 8-1. Dette gjelder også når den ansatte står som eier av utstyret.

Det foreligger rett til fradrag i mva for kostnader forbundet med tjenestesamtaler, men ikke til samtaler av privat karakter, se mval. § 8-1. I tilfeller hvor telefon benyttes både til tjenstlige og private samtaler vil fradrag i mva beregnes forholdsmessig, se mval. § 8-2. I praksis vil det si at dersom faktura er ført med fullt fradrag for mva, må mva tilbakeføres for den andelen som gjelder privat bruk. Dette gjelder uavhengig av hvem, arbeidsgiver eller arbeidstaker, som har abonnementet. Reglen om forholdsmessig fradrag gjelder også utgifter til bredbånd og andre elektroniske tjenester.

Det er viktig å huske på at det er den faktiske bruken og ikke den skattemessige sjablongregelen (som brukes ved beregning av privat fordel) som er fordelingsnøkkelen for beregning av fradragsberettigede kostnader for tjenstlig bruk og ikke-fradragsberettigede for privat bruk.

Det er et krav for fradragsretten at kostnadene er dokumentert med faktura. Dersom abonnementet står på arbeidstaker, og kopi av faktura leveres til arbeidsgiver, må arbeidstaker i tillegg levere en erklæring for å bekrefte at han/hun ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

For mva behandling dersom arbeidsgiver kjøper telefon til den ansatte, se temaet om Kjøp av elektronisk kommunikasjonsutstyr.

Stikkord: abonnement, adsl, boligtelefon, brebånd, bredbånd, bredbåndstelefoni, breiband, datakommunikasjon, egenandel, ekom-tjenester, ek-tjenester, elkom, fast telefon, fordelsbeskatning mobil, fri mobil, fri telefon, internett, internettabonnement, ip-telefoni, isdn, jobbtelefon, kabel, kommunikasjonstjenester, linjeleie, mobil app, mobilabonnement, mobilapplikasjoner, mobiltelefon, refusjon telefonkostnader, refusjon telefonutgifter, skattlegging telefon, telefongodtgjørelse, telefonkort, telekommunikasjon, teletjenester, teletorgtjeneste, tilbakeføre merverdiavgift, tilbakeføre mva, tilbakeføring merverdiavgift, tilbakeføring mva, tilknytningsavgift, yrkestelefon, abbonoment, abbonnement, abonement, tlf, leasing, kostand, omkostning, telekort, tilbakeføring, moms, mva, merverdiavgift, tilbakeføre, nye, frynsegode

Skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester

Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr

Elektronisk kommunikasjon - Kun yrkesbruk