Elsykkel til bruk i virksomhet

Fri bruk av arbeidsgivers elsykkel - privat bruk

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver stiller elsykkel til disposisjon for den ansatte vederlagsfritt, og den ansatte benytter elsykkelen til privat bruk, vil dette være skattepliktig inntekt (naturalytelse) for den ansatte, jf sktl. § 5-10 jf § 5-12. Fordelen verdsettes til markedspris for leie av tilsvarende elsykkel.

Vederlagsfri bruk av elsykkel er en naturalytelse som ikke skal med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk (ikke trekkpliktig), se sktbf. § 5-6-10 b. Naturalytelsen er derfor heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig, se ftrl. § 23-2 (3).

Se også temaet som tar for seg ansattes bruk av arbeidsgivers kapitalgjenstander.

Vær oppmerksom på at reiser mellom hjemmet og fast arbeidssted anses som en arbeidsted. Arbeidsreiser anses som private reiser, og dersom den ansatte bruker elsykkel til og fra jobb, anses elsykkelen å være i privat bruk.

Kan elsykkel være en naturalytelse som er et rimelig velferdstiltak?

I UTV 2000/251 pkt. 5 blir utlån av sykler til ansatte kommentert. I følge uttalelsen kan ikke sykler som arbeidsgiver låner ut til de ansatte ses på som en rimelig naturalytelse jf. FSFIN § 5-15-5. Det er naturlig å trekke paralleller av slikt utlån av sykler til utlån av elsykler.

A-melding

Merverdiavgift

Det foreligger ikke fradragsrett for merverdiavgift for naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister, se mval. § 8-3 (1) d.