PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

  Enkeltpersonforetak

  • D2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger

  Generelt

  Yrkesskade er i ftrl. § 13-3 definert som en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket, se ftrl. § 13-6 til 13-13.

  Selvstendige oppdragstakere har ikke forsikringsplikt etter lov om yrkesskadeforsikring. Begrepet selvstendig oppdragstaker omfatter både selvstendige næringsdrivende og frilansere.

  Vilkårene for å tegne frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden:

  Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegnes for minst ett kalenderår. Se mer om tegning av frivillig yrkesskadetrygd på nav.no. Søknadsskjema heter "Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade" NAV 13-13.05.

  Den årlige premien som skal betales utgjør 0,4 prosent av forventet årsinntekt utenfor tjeneste opp til 12 G på det tidspunktet trygden gjelder fra. Premien betales forskuddsvis for hvert kalenderår.

  Yrkesskadetrygden opphører automatisk ved utgangen av kalenderåret dersom premien for neste år ikke betales innen fire uker etter skriftlig påkrav. Trygden opphører automatisk fra det tidspunktet virksomheten opphører. Innbetalt premie for perioden etter opphør refunderes ikke.

  Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår under utøvelse av virksomhet som frilanser eller selvstendig næringsdrivende.

  Frilanser

  Frilansere er ikke fast eller midlertidig ansatt. Oppdragsgivere for frilansere skal trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift som i et vanlig lønnstakerforhold, men har ikke noe sykepengeansvar. Frilansere har ikke rett til feriepenger, ikke rettigheter som arbeidstaker i forhold til arbeidsmiljøloven og ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring. Frilanseren skal heller ikke tas med i oppdragsgiverens tjenestepensjonsordning, men kan tegne egen spareordning. Frilanseren får sykepenger fra NAV fra 17. sykefraværsdag, men kan få en bedre ordning, både ved sykdom og yrkesskade, gjennom frivillig tilleggsforsikring.

  For å vurdere om aktiviteten til frilanseren trekker mot en registrering som selvstendig næringsdrivende kan man benytte punktene under:

  • benytter eget kontor og har flere oppdragsgivere
  • er ansvarlig for arbeidsresultatet
  • holder egne driftsmidler
  • mottar honorar for oppdraget og ikke timebetaling
  • kan benytte medhjelpere for egen regning
  • styrer egen ferie og fritid.

  Skatt

  Årlig premie til frivillig yrkesskadetrygd etter ftrl. § 13-13 er skattemessig fradragsberettiget etter sktl. § 6-47 e, og hører hjemme i skattemeldingens post 3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende.

  Premien er ikke en driftskostnad for virksomheten. Betales den allikevel ut fra virksomheten, skal beløpet føres til debet på konto 2078.

  Stikkord:

  • enkeltmannsforetak,
  • enkeltpersonforetak,
  • forsikringer nav,
  • frilanser,
  • næringsdrivende,
  • personlig,
  • personlig næringsdrivende,
  • selvstendig næringsdrivende,
  • yrkesskade selvstendig næringsdrivende,
  • yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende,
  • yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende,
  • freelancer,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • yrkeskadeforsikring,
  Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan