PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hjemmekontor

  Enkeltpersonforetak

  • D6300 Leie lokale
  • D6490 Annen leiekostnad
  Satser
  Standardfradrag for hjemmekontor

  Dersom eieren benytter en del av sin egen bolig utelukkende til hjemmekontor gis det et standardfradrag med kr 1 800 (2017) og kr 1 700 (2016). Se takseringsreglene § 1-3-26 første ledd. Fradragets størrelse er det samme uansett om kontoret blir benyttet hele eller bare deler av året.

  For lønnstakere inngår kostnadene i minstefradraget.

  Satser

  Standardfradrag for hjemmekontor

  Skatt

  Som næringsdrivende kan man ha rett til fradrag for kostnader til hjemmekontor. Med hjemmekontor menes eget/egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes i inntektserverv, f.eks. arbeidsrom i lønnet erverv, legekontor, frisørsalong, lager, familiebarnehage mv. Kombinert bruk av et rom i boligen til arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, kommer ikke inn under reglene for hjemmekontor.

  For at den næringsdrivende skal ha rett til fradrag for hjemmekontor er det en del kriterier som må oppfylles.

  Det skilles her mellom tre typer boliger:

  • fritaksbehandlet,
  • regnskapsbehandlet og
  • leid bolig.

  For lønnstakere inngår kostnadene i minstefradraget, jf. sktl. § 6-30 (1) og takseringsreglene § 1-3-26 tredje ledd.

  Fritaksbehandlet bolig

  Standardfradrag

  Hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig, herunder andelshavers leilighet i boligselskap, gis et standardfradrag jf takseringsreglene § 1-3-26 første ledd. Fradraget skal ikke reduseres selv om skattyter har bodd i huset en del av året eller kun brukt hjemmekontoret en del av året.

  Fradrag for faktiske kostnader

  Alternativt til standardfradraget kan eieren kreve fradrag for faktiske kostnader knyttet til ervervsdelen av boligen (hjemmekontoret) jf. takseringsreglene § 1-3-26 annet ledd. Du kan altså fradragsføre en forholdsmessig del av kostnadene til f.eks. strøm, ytre vedlikehold, forsikring og kommunale avgifter, som refererer seg til hjemmekontoret. Dersom slike kostnader ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen, fordeles kostnadene i forhold til leieverdien for boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontoret mv.).

  I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å fastslå leieverdien av ervervsdelen. Anses boligdelen og ervervsdelen (hjemmekontoret mv.) i slike tilfeller å være likeverdige, kan kostnader som ikke kan henføres til spesielle deler av eiendommen fordeles forholdsmessig ut fra en arealfordeling mellom boligdelen og ervervsdelen. Det gis ikke fradrag for skattyterens eget eller ektefelles arbeid med renhold av arbeidsrom.

  Når man krever fradrag for faktiske kostnader må det sannsynliggjøres at kostnadene refererer seg til hjemmekontoret og ikke boligdelen av huset.

  For eieren gjelder ikke reglene om hjemmekontor for rom som er utleid, enten de benyttes til leietakerens ervervsvirksomhet, eller til boligformål. Dette betyr bl.a. at du ikke kan føre opp leiekostnader til deg selv når du driver enkeltpersonforetaket hjemmefra.

  Se «Skatte-ABC 2017/18 -> Bolig - Hjemmekontor mv.» for mer

  Føres i næringsoppgave 1 (RF-1175), post 7700.

  For mer om fritaksbehandlet bolig, se «Skatte-ABC 2017/18 -> Bolig - garasje -> 1. Garasje som ligger på samme tomt som ...».

  Regnskapsbehandlet bolig

  Har den næringsdrivende hjemmekontor i egen regnskapsbehandlet bolig, gis det fradrag for kostnader etter de vanlige reglene for bygninger som regnskapsbehandles. Regnskapsbehandling innebærer at inntekter ved utleie av boligen er skattepliktige og at kostnader som har tilknytning til utleieaktiviteten er fradragsberettigede.

  Den delen av kostnadene som faller på hjemmekontoret føres i næringsoppgaven, disse kostnadene må trekkes ut av skjemaet for utleie av fast eiendom.

  Føres i post 7700 i næringsoppgaven.

  For mer om regnskapsbehandlet bolig, se «Skatte-ABC 2017/18 -> Bolig - tidsparter (time-share) -> 1. Generelt».

  Leid bolig

  Kreves det fradrag for kostnad til hjemmekontor i leid bolig, må samlede kostnader skjønnsmessig fordeles mellom boligdelen og hjemmekontoret. Fordelingen foretas forholdsmessig ut ifra leieverdien.

  Den delen av leiekostnadene som gjelder hjemmekontoret føres i post 6300 i næringsoppgaven.

  Husk skatteplikt for hjemmekontor ved salg av bolig

  Hvis et hjemmekontor er brukt i virksomhet, anses ikke bruken av arealet som bruk av egen bolig i forhold til sktl. § 9-3 annet ledd, slik at skattefritaket ved salg av bolig ikke gjelder for denne delen. Skattefritaket gjelder bare for den delen av boligen som er benyttet som egen bolig.

  Hvis du selger boligen med hjemmekontor som er benyttet i egen virksomhet, vil altså hjemmekontorets forholdsmessige andel av gevinsten være skattepliktig, og tilsvarende vil andel av et tap være fradragsberettiget. Dersom et hjemmekontor i egen bolig tas i bruk som egen bolig (hjemmekontoret opphører og rommene blir brukt som egen bolig), vil boligen kunne selges skattefritt etter at det har gått minst et år etter bruksendringen.

  Les mer om Hjemmekontor i «Skatte-ABC 2017/18 -> Bolig - realisasjon»

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • epf,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • enkeltpersonforetak,
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan