Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet

Skatt

Yrkesreise

Fradragets størrelse når kostnadene dokumenteres

Personlig næringsdrivende som er på yrkesreise og bor utenfor hjemmet, har rett på fradrag for merkostnader til kost for faktiske kostnader. Fradraget for kostutgifter på yrkesreise med overnatting skal ikke reduseres med kostbesparelsen i hjemmet, se sktl. § 6-13 (3). Siden personlig næringsdrivende er bokføringspliktige må alle kostnader som skal føres til fradrag dokumenteres med originalbilag.

Fradrag for losji gis som hovedregel for dokumenterte kostnader. I tillegg til originalbilaget skal det fremgå hvem utgiften omfatter, formålet med reisen og hvilket arrangement den reisende har deltatt på jf. bokføringsforskriften § 5-9. Når campingvogn benyttes som spisebrakke, overnattingsbrakke for ansatte mv. i eierens virksomhet/yrke har eieren fradrag for kostnadene til denne bruken, se Skatte-ABC. Dersom egen campingvogn benyttes av eieren selv til overnatting på arbeidsopphold utenfor hjemmet, gis det fradrag etter egen sats, se Skatte-ABC.

For mer om emnet se Skatte-ABC.

Kravene som stilles for å få fradrag ved yrkesreiser er de samme som for ikke-bokføringspliktige, se krav til innhold i reiseregningen. Ved fradrag for kost skal det i tillegg til originalbilaget fremgå formål og for hvem bevertningen omfatter jf. bokføringsforskriften § 5-10.

Fradragets størrelse når kostnadene ikke dokumenteres

Personlig næringsdrivende som har krav på fradrag for merkostnader ved yrkesopphold utenfor hjemmet, skal føre kostnadene til kost og losji mv. i sitt regnskap såfremt de er driftskostnader i virksomheten. Bokføringspliktige skattytere har ikke krav på fradrag etter satser for kostnader som skal føres i regnskapet.

Se Skatte-ABC.

Pendler

Personlig næringsdrivende på pendleropphold skal ikke bokføre kostnadene til kost og losji i regnskapet. Disse vil ha fradrag etter gjeldende satser, se mer i temaet om pendlers fradrag for merkostnader til kost og losji.

Stikkord: diett enk, diettkostnader enkeltmannsforetak, enk, enkeltmannsforetak, enkeltpersonforetak, kost enk, kost og losji enk, matpenger enk, reisekostnader enk, selvstendig næringsdrivende, kostgodtgjørelse, diet, enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, kostand, omkostning, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak, reiseutgifter

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning