PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pensjonsordninger

  Enkeltpersonforetak

  Pliktig pensjonsordning

  Et foretak plikter å opprette en pensjonsordning i samsvar med kravene i OTP-loven dersom foretak har:

  • minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

  Dette jf. OTP-loven § 1 (1).

  Et foretak er definert i OTP-loven § 1 (2) som:

  • aksjeselskap,
  • allmennaksjeselskap,
  • ansvarlig selskap,
  • enkeltpersonforetak og
  • ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

  Pensjonsordningen kan opprettes som en foretakspensjon etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjon etter innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven, se OTP-loven § 2.

  NB! OTP-loven gjelder ikke foretak som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte, jf. OTP-loven § 1 (3).

  Hvem skal være med i pensjonsordningen?

  Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med mindre annet er fastsatt i lov eller i forskrift. Arbeidstakere i deltidsstilling som har mindre enn 20 prosent av full stilling, skal ikke være medlem av pensjonsordningen. Arbeidstaker som er sesongarbeider og som i løpet av et kalenderår utfører arbeid i foretaket som tilsvarer mindre enn 20 prosent av tilsvarende fulltidsstilling, skal heller ikke være medlem av pensjonsordningen. Se forøvrig Innskuddspensjonsloven § 4-2 til 4-4, Foretakspensjonsloven § 3-3 til 3-11 og Tjenestepensjonsloven § 3-2 til 3-8.

  Pensjonsordningen kan omfatte arbeidsgiver og annen person som må anses som innehaver av foretaket, se Innskuddspensjonsloven § 4-1 (2), Foretakspensjonsloven § 3-2 (2) og Tjenestepensjonsloven § 3-2 (3), dersom disse har en 20 prosent stilling eller mer. Innehaver av et enkeltpersonforetak med pliktig pensjonsordning, kan velge å være medlem i pensjonsordningen eller ikke. Legg merke til at dersom innehaver i et slikt selskap velger å ikke være omfattet av den pliktige pensjonsordningen kan vedkommende ikke opprette en frivillig pensjonsordning etter reglene i innskuddspensjonsloven § 2-3 (2). Se punktet Frivillig pensjonsordning.

  Minstekrav til pensjonsordning

  • Minstekrav for innskuddspensjon eller tjenestepensjon er regulert i OTP-loven § 4.
  • Minstakrav for ytelsesbasert foretakspensjon er regulet i OTP-loven § 5.

  Frivillig pensjonsordning

  Som selvstendig næringsdrivende må du selv ta ansvar for pensjon utover folketrygdens ytelser. For å forbedre pensjonstilværelsen kan selvstendig næringsdrivende som ikke omfattes av reglene for pliktig pensjonsordning, opprette en frivillig innskuddspensjonsordning, jf. innskuddspensjonsloven § 2-3 (2). En slik ordning gir også skattefradrag i næringsinntekten, se sktl. § 6-46 (4).

  Ordningen etter innskuddspensjonsloven § 2-3 (2) gjelder for:

  • innehaver av enkeltpersonforetak med positiv beregnet personinntekt
  • selskap med deltakerfastsetting hvor deltaker tar ut arbeidsgodtgjørelse
  • aksjeselskap hvor eieren (aksjonæren) er ansatt og tar ut lønn fra selskapet, og hvor det enten ikke er andre ansatte, eller bare andre ansatte som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 20 og mindre enn 75 prosent av full stilling

  Årlig innskudd i den frivillige pensjonsordningen kan ikke overstige 6 prosent (2018)/7 prosent (2019) av beregnet personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1 og 12 G per år for innehaver av enkeltpersonforetak. Beregningsgrunnlaget for maksimalt innskudd er inntektsårets personinntekt før fradrag for årets innskudd. Innehaver av enkeltpersonforetak kan også benytte beregnet personinntekt i året forut for innskuddsåret som beregningsgrunnlag, se FIN 10. mars 2010 i Utv. 2010/634. Denne beregningsmåten må i så fall følges konsekvent. For ektefeller som skattlegges for forholdsmessig andel av overskuddet i felles bedrift, jf. sktl. § 2-11 tredje ledd, gjelder grensen på 1 og 12 G for hver av dem. Oversikt over grunnbeløpet finner du i temaet Folketrygdens grunnbeløp. Dersom et foretak oppretter en slik frivillig pensjonsordning, gjelder bestemmelsene i kapittel 4 om medlemskap for arbeidstakere og i kapittel 5 om innskudd for arbeidstakere tilsvarende så langt de passer. Det betyr bl.a. at en arbeidstaker som har en stilling på 20 prosent eller mer av hel stilling skal være med i pensjonsordningen.

  Opprettes det en frivillig innskuddspensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 (2), skal det også tegnes forsikring som ved uførhet gir rett til innskuddsfritak i samsvar med den faktiske graden av uførhet, jf. innskuddspensjonsloven § 2-4. Det gis skattefradrag for premie til risikoytelser etter foretakspensjonsloven knyttet til pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, jf. sktl. § 6-46 fjerde ledd annet punktum.

  Eksempel på beregning av pensjonssparing

  En selvstendig næringsdrivende med personinntekt på kr 200 000 kan maksimalt spare kr 6 382 i 2018.

  Utregningen er som følger: (kr 200 000 - 1G)*6%=(kr 200 000 - kr 93 634)*6% = kr 6 382.

  Næringsoppgave 1

  Beløp skal føres i post 5950 Egen pensjonsordning i næringsoppgave 1, RF-1175.

  Innbetalingstidspunkt for skattefradrag

  Det kan kreves skattemessig fradrag for tilskudd til pensjonsordninger foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven og tjenestepensjonsloven fra arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende mv., når premien, tilskuddet eller innskuddet etter sktl. § 6-46 (1) til (3) er endelig betalt til pensjonsordningen innen tre måneder etter utgangen av vedkommende inntektsår, jf. sktl. § 6-46 (5).

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • epf,
  • enkeltmannsforetak,
  Pensjonsordninger
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan