PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Sykepenger og sykepengeforsikring

  Enkeltpersonforetak

  Satser
  Premiesatser for forsikring for tillegg til sykepenger

  Sykepengeordningen gir lavere dekning for selvstendig næringsdrivende og frilansere enn for lønnsmottakere. For å få bedre dekning kan disse gruppene tegne forsikring hos NAV, se folketrygdloven § 8-36 og 8-39. I Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende § 1 annet avsnitt og Forskrift om forsikring for tillegg til sykepenger for frilansere § 1 annet avsnitt , fastsettes premien i prosent av forventet pensjonsgivende årsinntekt som hhv. selvstendig næringsdrivende og frilanser, jf. folketrygdloven § 8-35 og 8-38 femte ledd (premiegrunnlaget).

  Premiesatsene fastsettes årlig av Arbeids- og velferdsdirektoratet og kunngjøres i melding til Arbeids- og velferdsetaten.

  Selvstendig næringsdrivende

  Alternativ dekning

  Premiesatser fra 1. januar 2017

  Premiesatser fra 1. januar 2016

  75 prosent (65 prosent før 1. oktober 2017) av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 1,9% 2,0%
  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag 2,6% 2,6%
  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 9,6% 9,5%

  Frilansere

  Alternativ dekning

  Premiesatser fra 1. januar 2017

  Premiesatser fra 1. januar 2016

  100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag 2,2% 1,9%

  Sykepenger

  Som næringsdrivende har man ikke krav på sykepenger før etter 16 dager (ventetid), og sykepengene begrenser seg til 75 prosent av personinntekten opp til 6G, se folketrygdloven § 8-10 og 8-34. Sykepengene beskattes etter de vanlige reglene og er med i grunnlaget for beregning av pensjonspoeng. Hovedregelen er at man skal ha jobbet i selvstendig næring i minst 4 uker (opptjeningstid) for å få rett til sykepenger, og arbeidsinntekten må overstige en fastsatt grense på årsbasis, se folketrygdloven § 8-2 og 8-3. Det er viktig at selvstendig næringsdrivende gir melding om sykdom til NAV-kontoret for at ventetiden på 16 dager skal ta til.

  Forsikring for tillegg til sykepenger

  Den næringsdrivende kan redusere inntektstapet ved å tegne en forsikring med folketrygden. Premien for denne forsikringen fastsettes i prosent (premiesatsen) av den forventede pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende, se folketrygdloven § 8-35 og satser øverst i temaet. Søknadsskjema heter "Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/ endring i forsikring for tillegg til sykepenger" NAV 08-36.05 og kan enten sendes inn per post eller leveres på nett med elektronisk innsending. Den øvre grensen for sykepengegrunnlaget er fortsatt 6G, men det finnes tre forskjellige alternativer:

  • 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

  Bokføring

  Premie til forsikring for tillegg til sykepenger bokføres på konto 2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger.

  Skatt

  Premie for forsikring for tillegg til sykepenger hos NAV er skattemessig fradragsberettiget jf. sktl. § 6-47 bokstav e.

  Legg merke til at tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap IKKE er fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller på skattemeldingen.

  Regnskap

  NAV innrapporterer ikke ditt premiebeløp til Skatteetaten og beløpet er dermed ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

  Den bokføringspliktiges regnskap skal vise hva som er betalt i premie. Premiebeløpet skal føres i Næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 2078 (privatkonto). For at beløpet skal komme til fradrag i skattemeldingen, må det føres i post 3.2.18 "Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende".

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • enkeltpersonforetak,
  Sykepenger og sykepengeforsikring
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan