Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Sykepenger

Som næringsdrivende har man ikke krav på sykepenger før etter 16 dager (ventetid), og sykepengene begrenser seg til 75 prosent av personinntekten opp til 6G, se folketrygdloven § 8-10 og 8-34. Sykepengene beskattes etter de vanlige reglene og er med i grunnlaget for beregning av pensjonspoeng. Hovedregelen er at man skal ha jobbet i selvstendig næring i minst 4 uker (opptjeningstid) for å få rett til sykepenger, og arbeidsinntekten må overstige en fastsatt grense på årsbasis, se folketrygdloven § 8-2 og 8-3. Det er viktig at selvstendig næringsdrivende gir melding om sykdom til NAV-kontoret for at ventetiden på 16 dager skal ta til.

Forsikring for tillegg til sykepenger

Satser

Premiesatser

Generelt om forsikringsordningen

Den næringsdrivende kan redusere inntektstapet ved å tegne en forsikring med folketrygden. Premien for denne forsikringen fastsettes i prosent (premiesatsen) av den forventede pensjonsgivende årsinntekt som selvstendig næringsdrivende, se folketrygdloven § 8-35 og premiesatsene over. Søknadsskjema heter "Søknad fra selvstendig næringsdrivende om opptak/ endring i forsikring for tillegg til sykepenger" NAV 08-36.05 og kan enten sendes inn per post eller leveres på nett med elektronisk innsending. Den øvre grensen for sykepengegrunnlaget er fortsatt 6G, men det finnes tre forskjellige alternativer:

  • 75 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag
  • 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Bokføring

Premie til forsikring for tillegg til sykepenger bokføres på konto 2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger.

Skatt

Premie for forsikring for tillegg til sykepenger hos NAV er skattemessig fradragsberettiget jf. sktl. § 6-47 bokstav e.

Legg merke til at tilleggsdekning for sykepenger tegnet i et forsikringsselskap IKKE er fradragsberettiget, verken i næringsoppgaven eller på skattemeldingen.

Regnskap

NAV innrapporterer ikke ditt premiebeløp til Skatteetaten og beløpet er dermed ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Den bokføringspliktiges regnskap skal vise hva som er betalt i premie. Premiebeløpet skal føres i Næringsoppgave 1 (RF-1175) i post 2078 (privatkonto). For at beløpet skal komme til fradrag i skattemeldingen, må det føres i post 3.2.18 "Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende".

Stikkord: enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning