Skattepliktig erstatning ved oppsigelse

Skattefri erstatning ved oppsigelse

Lønn
5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig
Debet

Erstatning/oppreisning etter arbeidsmiljøloven

Det er ikke skatteplikt på erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 eller urettmessig avskjed jf. aml. § 15-14, for erstatning som ikke overstiger 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, se sktl. § 5-10 bokstav e. Det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal brukes ved beregning av skattefriheten.

Slike utbetalinger kan være:

  • erstatning (oppreisning) for ikke-økonomisk skade (tort og svie)
  • erstatning for varig tap av fremtidig ervervsevne

Men disse kan også inneholde erstatning for tapt arbeidsvederlag som vil være skattepliktig i sin helhet.

Dersom det ikke foreligger en rettskraftig dom som fastslår at oppsigelsen er usaklig eller avskjedigelsen er urettmessig, må skattyter sannsynliggjøre at vilkårene er oppfylt. Bevisvurderingen vil omfatte krav om:

  • at arbeidsgiveren har begått en virkelig krenkelse mot arbeidstakeren
  • forholdsmessighet mellom krenkelsen og erstatningen for ikke-økonomisk skade.

Ved vurderingen av krenkelsen skal det normalt legges objektive mål til grunn. Krenkelsen kan ligge i selve det at oppsigelsen er usaklig eller i måten oppsigelsen ble gjennomført på.

Erstatninger for økonomisk skade eller erstatninger som fremstår som en avfinnelsessum e.l. for å slutte i jobben er fullt ut skattepliktig.

Erstatning/oppreisning etter skadeserstatningsloven

Det er heller ikke skatteplikt for erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeserstatningsloven § 3-2 og § 3-2 a om ménerstatning eller skadeserstatningsloven § 3-5 og 3-6 om oppreisning, jf. skatteloven § 5-15 nr. 1, bokstav h nr. 1. Skattefriheten gjelder kun for den delen av beløpet som er ment å være kompensasjon for den ikke-økonomiske skaden. Skattefriheten er i slike tilfeller ikke begrenset til 1,5 G.

Dersom det ikke foreligger en rettskraftig dom som gir den ansatte erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeserstatningsloven, er det skattyter som må sannsynliggjøre at betingelsene for slik erstatning er oppfylt. Erstatning etter skadeserstatningsloven i forbindelse med opphør av arbeidsforhold er ikke vanlig, og det stilles derfor strenge krav til sannsynliggjøring.

Det er heller ikke skatteplikt for ménerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13-17, jf. skatteloven § 5-15 nr. 1, bokstav h nr. 2.

Renter

Renter av erstatningsbeløpet er alltid skattepliktig, også selv om selve erstatningsbeløpet er skattefritt.

Fradragsrett for betaler

Erstatning ved oppsigelse er i utgangspunktet fradragsberettiget for arbeidsgiver, herunder erstatning for tort og svie.

For mer om fradragsrett, se Skatte-ABC.

A-meldingen
Stikkord: erstattning