PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri erstatning ved oppsigelse

  Erstatning ved oppsigelse

  Erstatning/oppreisning etter arbeidsmiljøloven

  Det er ikke skatteplikt på erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse jf. arbeidsmiljøloven § 15-12 eller urettmessig avskjed jf. aml. § 15-14, for erstatning som ikke overstiger 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp, se sktl. § 5-10 bokstav e. Det er grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal brukes ved beregning av skattefriheten, se «Satser -> Folketrygdens grunnbeløp».

  Slike utbetalinger kan være:

  • erstatning (oppreisning) for ikke-økonomisk skade (tort og svie)
  • erstatning for varig tap av fremtidig ervervsevne

  Men disse kan også inneholde erstatning for tapt arbeidsvederlag som vil være skattepliktig i sin helhet.

  Dersom det ikke foreligger en rettskraftig dom som fastslår at oppsigelsen er usaklig eller avskjedigelsen er urettmessig, må skattyter sannsynliggjøre at vilkårene er oppfylt. Bevisvurderingen vil omfatte krav om:

  • at arbeidsgiveren har begått en virkelig krenkelse mot arbeidstakeren
  • forholdsmessighet mellom krenkelsen og erstatningen for ikke-økonomisk skade.

  Ved vurderingen av krenkelsen skal det normalt legges objektive mål til grunn. Krenkelsen kan ligge i selve det at oppsigelsen er usaklig eller i måten oppsigelsen ble gjennomført på.

  Erstatninger for økonomisk skade eller erstatninger som fremstår som en avfinnelsessum e.l. for å slutte i jobben er fullt ut skattepliktig.

  Erstatning/oppreisning etter skadeserstatningsloven

  Det er heller ikke skatteplikt for erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeserstatningsloven § 3-2 og § 3-2 a om ménerstatning eller skadeserstatningsloven § 3-5 og 3-6 om oppreisning, jf. skatteloven § 5-15 nr. 1, bokstav h nr. 1. Skattefriheten gjelder kun for den delen av beløpet som er ment å være kompensasjon for den ikke-økonomiske skaden. Skattefriheten er i slike tilfeller ikke begrenset til 1,5 G.

  Dersom det ikke foreligger en rettskraftig dom som gir den ansatte erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeserstatningsloven, er det skattyter som må sannsynliggjøre at betingelsene for slik erstatning er oppfylt. Erstatning etter skadeserstatningsloven i forbindelse med opphør av arbeidsforhold er ikke vanlig, og det stilles derfor strenge krav til sannsynliggjøring.

  Det er heller ikke skatteplikt for ménerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven § 13-17, jf. skatteloven § 5-15 nr. 1, bokstav h nr. 2.

  Renter

  Renter av erstatningsbeløpet er alltid skattepliktig, også selv om selve erstatningsbeløpet er skattefritt.

  Fradragsrett for betaler

  Erstatning ved oppsigelse er i utgangspunktet fradragsberettiget for arbeidsgiver, herunder erstatning for tort og svie.

  For mer om fradragsrett, se «Skatte-ABC 2017 -> Skadeserstatning» pkt. 5. Fradrag for betaleren.

  A-meldingen

  Skattefri erstatning utbetalt i fobindelse med oppsigelse skal innrapporteres som Kontantytelse - Skattefri erstatning.

  Stikkord:

  • erstattning,
  Skattefri erstatning ved oppsigelse
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan