Skattepliktig erstatning ved oppsigelse

Konto
5099 Andre lønnsposteringer
Debet

Utbetales en erstatning i forbindelse med oppsigelse av en ansatt, anses denne erstatningen som hovedregel som skattepliktig inntekt etter sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-10 a.

Dette kan være erstatning for:

  • påførte og/eller fremtidige private kostnader
  • lidt og/eller fremtidig tap av inntekt
  • varig tap eller reduksjon av ervervsevnen
  • avfinnelsessum («fallskjerm»)
  • økonomisk tap og/eller
  • ikke-økonomisk tap når erstatningen er ytet i medhold av arbeidsmiljøloven, se aml. § 15-2 og 15-4

Erstatning kan i enkelte tilfeller utbetales skattefritt etter nærmere fastsatte regler, se tema Skattefri erstatning ved oppsigelse.

A-meldingen
Stikkord: erstattning

Skattefri erstatning ved oppsigelse