Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)

Merverdiavgift

Forsikringsoppgjør i forbindelse med ødeleggelse/skade på en eiendel, anses som en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker.

Erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap anses ikke som vederlag for levering av vare. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på slike erstatningsutbetalinger, se mval. § 1-3 (1) a og § 3-1 (1), og beløpet skal heller ikke være med på mva-meldingen.

Bokføring

I utgangspunktet skal tapet av eiendelen, forsikringsoppgjøret og en eventuell nyanskaffelse betraktes som selvstendige hendelser og regnskapsføres hver for seg. Dvs. at den tapte eiendelen nedskrives/fraregnes, forsikringsoppgjøret inntektsføres og nyanskaffelsen regnskapsføres som et vanlig kjøp. Alternativt kan forsikringsoppgjøret og nedskrivningen av den skadede/tapte eiendelen ses under ett slik at gevinst eller tap nettoføres. Det siste alternativet er norsk praksis for behandling av forsikringsoppgjør, se NRS (V) pkt. 2.8.

Forsikringsoppgjøret kan ikke regnskapsføres før det kan konstateres at det foreligger et krav, og kravets størrelse må kunne estimeres pålitelig. Er det usikkerhet om forsikringsoppgjøret slik at kravet ikke kan regnskapsføres på tidspunktet for skaden, må den tapte eiendelen kostnadsføres på skadetidspunktet og forsikringsoppgjøret resultatføres når grunnlag for regnskapsføring foreligger.
For mer om tidspunkt for regnskapsføring og estimering av kravets størrelse, se NRS(V) pkt. 7.8.1.

Eksempel
Stikkord: brannskade, erstatning driftsmiddel, erstatning forsikring, erstatningsoppgjør, erstatningsutbetaling, forsikringsutbetaling, naturskade, oppgjør fra forsikringsselskap, refusjon forsikringsskade, skade, skadeerstatning, skadeoppgjør, erstattning, driftsmidler, driftsløsøre, foretak, forsikringserstatning

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler