Tapte varer, mislighold eller ugyldige avtaler o.l.

Forsikringsoppgjør - kostnadsført eiendel

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)

Merverdiavgift

Forsikringsoppgjør i forbindelse med ødeleggelse/skade på en eiendel, anses som en erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap til forsikringstaker.

Erstatningsutbetaling fra forsikringsselskap anses ikke som vederlag for levering av vare eller tjeneste. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på slike erstatningsutbetalinger, se mval. § 1-3 (1) a og § 3-1 (1), og beløpet skal heller ikke være med på mva-meldingen.

Bokføring

Dersom den ødelagte eiendelen blir reparert, føres forsikringsoppgjøret mot den/de konti der reparasjonskostnadene føres, slik at erstatningsutbetalingen reduserer reparasjonskostnadene i regnskapet. Alternativt kan konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt brukes om det skulle vise seg å være vanskelig å fastslå reparasjonskostnadene.

I de tilfeller der eiendelen er tapt/tilintetgjort og kostnadene allerede er bokført i regnskapet, kan forsikringstaker bokføre mottatt erstatning til kredit på konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt. Kjøpes ny vare som erstatning for den ødelagte varen, kan forsikringsoppgjøret føres på samme konto som nyanskaffelsen slik at denne ekstrakostnaden blir motvirket av erstatningsbeløpet som mottas.

Gjelder forsikringsoppgjøret driftsrelaterte inntekter slik at det utbetalte forsikringsbeløpet skal erstatte tapte driftsinntekter, bokføres forsikringsutbetalingen mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt. Eksempler på slike erstatninger er forsikringsoppgjør i forbindelse med ødelagte varer under transport og ved kansellering av ordre.

Eksempel
Stikkord: erstatning forsikring, erstatning tyveri, erstatningsoppgjør, erstatningsutbetaling, forsikringserstatning, forsikringsoppgjør hærverk, oppgjør fra forsikringsselskap, refusjon forsikringsskade, skadeerstatning, skadeoppgjør, skadeoppgjør mobil, tapt inntekt, erstattning, forsikringsoppgjør, forsikringserstatning, foretak, kostand, omkostning

Forsikringsoppgjør - balanseført eiendel

Erstatning til kunder

Erstatningsvare

Erstatning leieavtaler