På salgsdokumentet

Generelt

Fakturagebyr kan bare legges til ved fakturering hvis dette er avtalt mellom kjøper og selger. Ved fakturering mellom næringsdrivende er det i enkelte bransjer vanlig praksis å fakturere med gebyr, og dette kan da gjøres selv om partene ikke har en avtale om fakturagebyr. Ifølge forbrukerkjøpsloven § 37 kan selgeren ved salg til vanlig forbruker ikke i tillegg til kjøpesummen kreve gebyr for utstedelse/utsendelse av faktura (fakturagebyr) med mindre det er avtalt.

"Avtale" kan i praksis bestå i uttrykkelig varsel, oppslag i butikklokalet eller ved presiseringer i kataloger og brosjyrer. Kjøper må være oppfordret til å sette seg inn i dette. "Forbruker" er ifølge forbrukerkjøpsloven § 1 en fysisk person som ikke hovedsaklig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Merverdiavgift og bokføring

Fakturagebyr avgiftsbehandles på tilsvarende måte som tjenesten/varen fakturaen gjelder, jf mval § 4-2, 1. ledd bokstav b.

Flere produkter/tjenester med ulik avgiftsbehandling

Skatt Øst sier i en uttalelse av 2.5.12: "Ved utstedelse av en faktura som omfatter flere varer/tjenester må et eventuelt/eventuelle fakturagebyr regnskapsmessig/merverdiavgiftsmessig relateres til de riktige varene/tjenestene. Det vil si overensstemmende med de underliggende forholdene/de rettslige grunnlagene for fakturagebyret/fakturagebyrene. Noe som vil kunne medføre at et fakturagebyr må fordeles fordi dette gjelder omsetning som bare delvis faller innenfor merverdiavgiftsloven og/eller omsetning med forskjellige merverdiavgiftssatser. Skattekontoret understreker at denne fordelingen i utgangspunktet ikke skal skje i samsvar med omsetningsfordelingen (men i samsvar med de underliggende forholdene/de rettslige grunnlagene for fakturagebyret). Merverdiavgiftsloven gir altså ikke hjemmel for å behandle et fakturagebyr "likt med de mest dominerende varene/tjenestene som har samme merverdiavgiftssats på den utgående fakturaen."

Fakturagebyret inntektsføres i regnskapet sammen med den solgte varen/tjenesten, se mval. § 4-2 (1).

Stikkord: administrasjonsgebyr, ekspedisjonsgebyr, ekspedisjonskostnader, faktureringsgebyr, gebyrer konto, oppkravsgebyr, kommandittselskap, kostand, omkostning, fakturagebyr, faktura, salgslegitimasjon, kvittering, salgsdokumentasjon, faktureringsgebyr

På kjøpsdokumentet