Om fallrettigheter

Fallrettigheter er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner over en viss strekning i en elv. Fallrettigheter i elver og vann tilhører som oftest eiendommene som elven/vannet renner igjennom.

Grunneier kan selge eller leie ut fallrettigheten for å eksempelvis omgjøre vannkraften til strømkraft.

For mer informasjon om fallrettigheter, og tinglysning av slike avtaler finner du på kartverket sine sider.

Skatt

Utleie av vannfallsrettighet

Ifølge Skatte-ABC punkt 10.64 er inntekt ved bortleie av vannfallsrettigheter normalt å anse som kapitalinntekt og ikke som jordbruksinntekt.

Inntekter ved utleie av fallrettigheter skal medtas i grunnlaget for beregning av jordbruksfradrag, jf. Skatte-ABC.

I skogbruk skal inntekt fra fallrettigheter tidfestes i opptjeningsåret og inngår ikke i den inntekten som skal føres på tømmerkontoen, jf Skatte-ABC.

Salg av vannfallsrettighet

Salg av vannfallsrettighet anses som skattepliktig inntekt ifølge sktl § 9-3 (8) b.

Ifølge sktl § 9-3 (7) er gevinst ved samlet realisasjon av særskilte driftsmidler i kraftanlegg som nevnt i sktl § 18-6 første ledd og fallrettigheter eller andel i slike, unntatt fra skatteplikt dersom overtaker viderefører de skattemessige verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres. Se også BFU 8/11 om vurdering rundt kravet om en samlet realisasjon.

Formue

Den skattemessige formuesverdien på fallrettigheter skal inngå i jordbrukseiendommens totale skattemessige formuesverdi, jf. sktl § 4-11, første ledd. Ifølge takseringsreglene § 3-1-1 beregnes den skattemessige formuesverdien av utleide rettigheter (derunder fallrettigheter) knyttet til skogeiendommen ved å kapitalisere brutto leieverdi med kapitaliseringsfaktor 10, se takseringsreglene § 2-1-5.

Merverdiavgift

Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom, herunder fallrettigheter, er unntatt fra merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11(1)

Det er mest naturlig å anse bytte av levering av kraft mot fallrettigheter som avgiftspliktig omsetning.

Regnskap

KontoKontonavnMva kodeD/K
KundekontoDebet
3650Bortleie av rettigheter6Kredit

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap.
DIB-kommentar: Merk at konto 3650 som i NIBIOs kontoplan gjelder bortleie av rettigheter, angis som "avgiftsfri" med mva-kode for dette. Ifølge mval. § 3-11(1) er denne type omsetning unntatt merverdiavgift, og vi har derfor benyttet avgiftskode 6. Det kan da også være at en annen salgsinntektskonto som gjelder omsetning som er unntatt mva bør benyttes.