Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
13 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %
Konto
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Arbeidsgivers dekning av fergekostnader på yrkesreise er skattefri for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se temaet om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

Merverdiavgift

Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til å frakte kjøretøy på ferge i forbindelse med tjenestereiser der transportmiddelet er personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4. Ved bruk av andre kjøretøy på tjenestereiser, er det fradrag for inngående merverdiavgift med lav sats for kostnader til å frakte kjøretøy på ferge, se mval. § 5-4, jf. mval. § 8-1.

Stikkord: ferge, varebil klasse 2, ferje, kmva, kostand, omkostning, yrkesreise

Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

Refusjon - Private kostnader