Generelt

Bokføring

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2772 Skyldig finansskatt av lønn
Kredit
2773 Betalt finansskatt av lønn
Debet
2784 Påløpt finansskatt ferielønn
5431 Finansskatt på påløpte feriepenger
Debet

Dersom feriepengegrunnlaget er på kr 1 000 000 og selskapet følger ferielovens bestemmelser som gir arbeidstaker rett til feriepenger med 10,2 % av feriepengegrunnlaget, vil avsetning av feriepenger utgjøre kr 102 000. Avsetning av finansskatt på feriepengene utgjør da kr 5 100 (5 % av avsetning feriepenger), se Satser - Finansskatt.

Bokføringen kan da gjøres på følgende måte:

ForklaringDebetKreditBeløp
Avsetning av finansskatt av påløpte feriepenger (opptjeningsåret)Konto 5431 Finansskatt av påløpte feriepengerKonto 2784 Påløpt finansskatt ferielønnKr 5 100
Ved utbetaling av feriepengerKonto 2784 Påløpt finansskatt ferielønnKonto 2772 Skyldig finansskatt av lønnKr 5 100
Betaling av finansskatt per terminKonto 2773 Betalt finansskatt av lønnKonto 1920 BankinnskuddKr 5 100

Summen av konto 2772 og 2773 skal være faktisk skyldig finansskatt til enhver tid.

For bokføring av feriepengene, se temaene Beregning av feriepenger og Utbetaling av feriepenger. Se også nærmere om Regnskapsmessig periodisering av finansskatt.

Presentasjon i årsregnskapet

Merk at finansskatt knyttet til påløpte feriepenger (påløpt finansskatt) i årsregnskapet skal presenteres som «Annen kortsiktig gjeld», sammen med påløpte feriepenger, jf. rskl § 6-2 tredje ledd D romertall III nr. 7 og NRS 8.6.2.1.7.6 ifølge Revisorforeningen. I praksis aksepteres også presentasjon som «Skyldige offentlige avgifter» som er lagt til grunn i NS 4102 (standard kontoplan) og SAF-T-kontoplanen.

Lønn