Generelt

Bokføring

Konto
1920 Bankinnskudd
Kredit
2772 Skyldig finansskatt av lønn
5430 Finansskatt på lønn
Debet

Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområdet K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter og skal svare finansskatt på lønn mv.

Beregningsgrunnlaget for finansskatt på lønn er det samme som grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er derfor nærliggende å betrakte dette som en ekstra arbeidsgiveravgift. Finansskatt på lønn bokføres og betales derfor i takt med arbeidsgiveravgiften. I resultatregnskapet inngår finansskatt på lønn følgelig på linjen «Lønnskostnad», jf. rskl § 6-1 (1) nr. 6. I balansen inngår skyldig finansskatt på lønn (arbeidsgiveravgift) på linjen «Skyldige offentlige avgifter», jf. rskl § 6-2 annet ledd, D III nr. 6.

Er arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på kr 1 000 000 skal det betales kr 50 000 i finansskatt, som er 5 % av grunnlaget, se satser ifbm. finansskatt.

Dette bokføres som følger:

ForklaringDebetKreditBeløp
Utbetaling av lønnKonto 5430 Finansskatt av lønnKonto 2772 Skyldig finansskatt av lønnKr 50 000
Betaling av finansskatt per terminKonto 2773 Betalt finansskatt av lønnKonto 1920 BankinnskuddKr 50 000

I tillegg til at det regnskapsføres finansskatt på utbetalt lønn mv., må det avsettes for finansskatt på påløpt, ikke utbetalt lønn og skyldige feriepenger.

Stikkord: arbeidsvederlag

Lønn