Rimelig velferdstiltak

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Firmahytte/bedriftshytte anses som et velferdstiltak i en bedrift, men visse vilkår må være oppfylt for at arbeidstaker skal unngå skatteplikt. Bedriftshytte er hytte anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden.

Lønn

Fordelen arbeidstaker har ved bruk av firmahytte, anses å være et velferdstiltak, og er ikke skattepliktig for arbeidstaker gitt at visse forutsetninger er oppfylt, se Definisjon av velferdstiltak og FSFIN § 5-15-5 (1).

Følgende forutsetninger må oppfylles for å unngå skatteplikt:

  • hytta er tilgjengelig for alle ansatte eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften (gjelder også bedriftshytter i utlandet)
  • anses som et rimelig velferdstiltak

De samme reglene gjelder dersom de ansatte har adgang til å benytte bedriftshytte ved bruk av tidsparter mv.

For en bedrift med få ansatte kan bruksretten bli så omfattende at fordelen ikke lenger kan anses som et rimelig velferdstiltak, og derfor bli skattepliktig for brukerne. I følge Skatte-ABC vil det som utgangspunkt være skatteplikt for arbeidstaker dersom det er færre enn 10 personer i bedriften som har disposisjonsrett. Skatteplikten må vurderes ut i fra om tiltaket kan anses som et rimelig velferdstiltak. Dvs. at i et selskap med over 10 brukere kan velferdstiltaket vurderes som skattepliktig fordi forholdene tilsier at det ikke dreier seg om et rimelig velferdstiltak. I motsatt tilfelle kan hytta anses som en bedriftshytte selv om det er færre enn 10 som har disposisjonsrett. Se Skatte-ABC om bedriftshytte som velferdstiltak.

Forøvrig bør det være en oversikt som dokumenterer den faktiske bruken og fordelingen av bruken bør være vedtektsfestet.

Dersom bruken av firmahytta anses som skattepliktig, fastsettes fordelen i overensstemmelse med markedsleie, dvs leieverdi for tilsvarende hytter i samme området, jf Skatte-ABC - fri bolig punkt 2.

Bedriftshytte eid av morselskap kan være et skattefritt velferdstiltak også for ansatte i heleid datterselskap, se UTV 2011/1350.

Fri bruk av mindre båt i forbindelse med bedriftshytte vil kunne anses som et rimelig velferdistiltak, se Skatte-ABC om fritidsbåt som rimelig velferdstiltak.

Se tema om Helt eller delvis fri bruk/utlån av hytte/fritidsbolig for de tilfeller der kravene til skattefrihet ikke er oppfylt.

For kjøp, drift og vedlikehold av firmahytte som brukes av ansatte, se eget tema Firmahytte i virksomheten.

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold eller leie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov, og løsøre og utstyr til slike eiendommer, se mval. § 8-3 (1) g, herunder bedriftshytter. Dette gjelder også for tidsparter mv. som de ansatte har adgang til å benytte seg av.

Stikkord: ansatte bruk båt, bedriftshytte, feriehjem, firmabåt, firmahytte, fri båt, fritidsbolig, hytteleie, leie, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, foretak, fritidsbolig, bedriftshytte, hytte, fritidseiendom, leasing