Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Hvis arbeidstaker får dekket rett til jakt og fiske av arbeidsgiver vil dette være en skattepliktig fordel, se sktl. § 5-12 (1). Fordelen settes til normal omsetningsverdi for den mottatte ytelsen.

A-meldingen

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag i inngående mva på jakt- og fiskekort til privat bruk, gave, representasjon eller naturalavlønning, se mval. § 8-3 (1) d, e og f. Det foreligger ikke heller ikke rett til fradrag for mva ved leie av båt for ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

Unntak

Det foreligger ikke skatteplikt for den ansatte dersom ytelsen blir sett på som et velferdstiltak. Følgende betingelser må være oppfylt for å kunne bli ansett som et velferdstiltak:

  • om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • om summen av de velferdstiltakene som tilflyter arbeidstaker i løpet av et år er av mindre økonomisk verdi
  • verdien av det enkelte velferdstiltak skal være rimelig

Se også om naturalytelser i Skatte-ABC, temaet «Velferdstiltak» og emnet Fiske i Skatte-ABC for ytterligere informasjon.

Stikkord: fiskerettighet, jaktrettighet, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser