Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6510 Håndverktøy
Debet

Generelt

Lottfiske foreligger når to eller flere fiskere driver fiske sammen på et fiskefartøy mot en fastsatt lott (andel) i fangstverdien.

Registrering

Ved lottfiske skal den reder, høvedsmann eller fisker som leverer fisken til kjøperen eller som på fartøyets eller fiskerens vegne mottar oppgjøret for fisken, registreres i mva-registeret, se mval. § 2-5.

Merverdiavgift

Lottfiskere som selv holder fiskeredskap (enten ved kjøp eller leie) i fiske har rett til refusjon av mva, se mval. § 10-6. Det foreligger ingen beløpsgrense for å kunne søke refusjon, men det foreligger et krav om at lottfiskeren er registrert i mva-registeret, se fmva. § 10-6-1. Søknad om refusjon sendes skattekontoret på eget skjema sammen med salgsdokument som dokumenterer kjøp eller leie av fiskeredskap, se fmva. § 10-6-2.

Viltlevende marine ressurser