PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mva - generelt

  Fisk

  Generelt

  Avgiftssubjekt innen fiske leverer årsoppgave, se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-7.

  Frist

  Oppgaven leveres til skattekontoret innen 10. april påfølgende år til merverdigavgiftsperioden, se skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10 (3). Ved lottfiske skal den reder, høvedsmann eller person som opptrer på fiskerens vegne i oppgjøret for fisken, levere mva-meldingen, se skatteforvaltningsloven § 8-3 (1) bokstav f.

  Omsetningsgrense

  I årsoppgaven skal all mva-pliktig omsetning fra fiske. Omsetningen under kr 30 000 fra annen næring kan medtas i årsoppgaven, se mval. § 15-1 (1).

  Unntak

  Dersom omsetning fra annen næring enn innenfor primærnæringen går utover fastsatt grense på kr 30 000, skal omsetningen fra annen næring innrapporteres i alminnelig mva-melding. Vi gjør oppmerksom på at det iht. Skattedirektoratet beløpsgrensen for hva som innrapporteres fra annen næring i årsoppgaven for primærnæringen fortsatt er kr 30 000 selv om grensen for registrering i mva registeret er kr 50 000, se mval. § 2-1 (1).

  Havari

  Ved havari, større redskapstap og lignende, kan det for fiskere som skal levere årsoppgave gis samtykke til at inngående avgift betales tilbake før utløpet av vedkommende kalenderår. I mval. § 11-6 kan registrert fisker etter større skade eller forlis kreve å få tilbakebetalt overskytende inngående mva etter særskilt avregning. Oppgjøret skal kun omfatte virksomheten med fiske, ikke annen mva-pliktig virksomhet som fiskeren utøver. Betingelser for å kunne få tilbakebetaling av mva:

  • Søknaden fremsettes for skattekontoret innen 3 måneder etter utløp av kalendermåneden da tapet inntraff, fmva. § 11-6-2
  • Verditapet utgjør minimum kr 10 000 eksl. mva til sammen, fmva. § 11-6-1 (a)
  • Overskytende inngående mva utgjør minimum kr 2 000, fmva. § 11-6-1 (b)

  Stikkord:

  • moms,
  • merverdiavgift,
  Mva - generelt
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan