Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Omsetning av alle varer og tjenester skal etter hovedregelen legge alminnelig sats til grunn, se mval. § 3-1 og mval. § 5-1. For fisk omfatter det blant annet:

  • Omsetning av fiskefartøy som ikke tilfredsstiller krav om at båten kun er til bruk i og skikket for fiske, størrelse på minst 6 meter og ikke har utenbordsmotor, se fmva. § 6-9-1.
  • Utleie av fartøy til fiske- og fangstvirksomhet

Unntak

  • Grunneiere som avstår fra å benytte seg av egne fiskerettigheter mot kompensasjon anses å omsette en tjeneste som er unntatt mva, se mval. § 3-11 (1).
  • Grunneiers, grunneiersammenslutningers, kommuners og fjellstyrers salg av jaktkort og fiskekort er mva-pliktig tjeneste i tilknytning til fast eiendom, se mval. § 3-11 (2) h.
  • Salg av fiskefartøy med strukturkvote anses som virksomhetsoverdragelse, se mval. § 6-14, og er fritatt for mva. Dette betinges av at virksomheten eller deler av virksomheten må fortsette i det vesentlige på den nye eiers hånd.
  • Fiskers omsetning til eller gjennom fiskesalgslag (opprettet i medhold av lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar(fiskesalslagslova)) foreligger en redusert avgiftssats, 11, 11%, se mval. § 5-8. Se steget "Viltlevende marine ressurser" for ytterligere informasjon.
  • Lagerauksjon hvor fisken omsettes etter at den er tatt i land skal legge 11,11 % til grunn.
Stikkord: akvariefisk, dyrefor, fiskekonsesjoner, oppdrettsfisk, settefisk, omsetning

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser