Mva - generelt

Kjøp - Fisk for videresalg

Anskaffelser til bruk i fiskevirksomhet

Salg - til konsum

Salg - ikke konsum

Arbeidsgiver dekker fiskekort/ jaktkort for ansatte

Lottfiske

Viltlevende marine ressurser

Konto
3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats
Kredit

Generelt

Viltlevende marine ressurser er i følge fiskesalslagslova § 2 tredje ledd definert som:

 • fisk,
 • sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen,
 • andre marine organismer og
 • planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen

Dette omfatter bl.a.:

 • sild
 • brisling
 • skalldyr (inkludert skjell)
 • hval/småhval
 • sel
 • springer
 • blekksprut (akkar)
 • kråkeboller
 • sjøstjerner
 • planter som tang og tare

Merverdiavgift

Fiskeres omsetning av viltlevende marine ressurser til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av fiskesalslagslova skal ilegges redusert sats med 11,11%, se mval. § 5-8 og redusert sats skal også legges til grunn ved fiskesalgslagets formidling eller godkjenning av slik omsetning. Det skal ikke betales mva ved uttak av produkter fra eget fiske til bruk privat eller til formål innenfor rammen av disse, se mval. § 6-20 (1). Ved innførsel av viltlevende marine ressurser skal det ikke belastes mva, se mval. § 7-2 (1) og toll. § 5-4 (1) c. For at redusert sats skal kunne legges til grunn må man være klar over følgende betingelser:

 • Særregelen om redusert sats bare gjelder for omsetning i første hånd til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i samsvar med fiskesalslagslova
 • Ved omsetning til fiskesalgslag er det en forutsetning at laget selger fangsten direkte videre til registrert fiskeoppkjøper, og ikke overtar fangsten for egen produksjon, lagring eller omsetning
 • Det er bare fiskere som omfattes av særreglene
 • Ved omsetning av annet enn viltlevende marine ressurser, og ved omsetning til eller gjennom andre enn fiskesalgslag som er opprettet i samsvar med fiskesalslagslova, skal det ilegges avgift i tråd med gjeldene regelverk, f.eks. eksportsalg, mval. § 6-21, fisk som næringsmiddel mval. § 5-2, salg av fisk som dyrefor mval. § 3-1 og omsetning til fiskesalgslag som ikke skal videreselge fisken direkte
 • Ved salg av fangst på auksjon vil lagerauksjon av fangst fra tredjelandsfartøy etter at fangsten er ilandført måtte beregne mva med redusert sats

Unntak

Det foreligger unntak til hva som omfattes av den reduserte satsen for viltlevende marine ressurser i henhold til MVA-håndboken (listen er ikke uttømmende):

 • Omsetning fra fiskeoppdretter, f.eks. laks, stillhavslaks, ørret, regnbueørret og røye. En oppdretter anses ikke som en fisker i forhold til bestemmelsene i mva-loven.
 • Taretråling omfattes ikke av særreglene
 • Fiskesalslagslova gjelder ikke for innenlandskfisk (ferskvannsfisk) og heller ikke for isbjørn, anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), selv om den er fanget til havs.
 • Ved omsetning som gjelder salg eller utleie av driftsmidler skal alminnelig sats legges til grunn.
 • Ved omsetning av transporttjenester, f.eks. føring av fisk, legges alminnelig sats til grunn med mindre føringen skjer etter instrukser fra fiskesalgslaget.
 • Omsetning i utlandet som ikke regnes som utførsel, vil vilkår som stilles for avgiftsfri fakturering etter mva-regelverket ikke kommer til anvendelse. Myndighetene må kunne kreve dokumentasjon på at fangsten er fanget utenfor norsk tollområde og levert direkte til utlandet, se mval. § 15-10 (2).
 • Ved kjølauksjoner hvor fangsten befinner seg utenfor norsk tollområde, og fangsten kan anses å ha skiftet eier i kjøpsrettslig forstand på auksjonstidspunktet skal det ikke beregnes mva. Det skal heller ikke oppkreves mva ved den senere ilandføringen av fisken, se mval. § 7-2 og toll. § 5-4. Men dersom fiskefangsten først overføres til ny eier etter at fangsten er ilandført skal avgift beregnes med alminnelig sats som for vanlig innenlands omsetning.
Stikkord: 11,11 %, brisling, fiskesalgslag, fiskoppdretter, kjølauksjon, laks, oppdrett, råfisk, råfiskloven, sild, skalldyr, taretråling, ørret, østers, omsetning, kommandittselskap, kmva