Innledning

Generelt om personallister

Bransjer som omfattes av kravene

Unntak fra kravet om å føre personallister

Det er gitt unntak fra kravet om å føre og oppbevare personallister, se bff. § 8-5-6 siste ledd.

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse angående føring av personallister for elevbedrifter ved videregående skoler der de konkluderer med at det ikke er krav om å føre personalliste ved elevbedrifter i skolene, hvor omsetningen i hovedsak finner sted i skoletiden og hvor elevene ikke mottar lønn for sitt arbeide. Se SKD 201213 Elevbedrifter ved videregående skoler - ikke krav til personalliste.

Foretak uten ansatte mv.

Kravet til å føre personalliste faller bort dersom personalet til den bokføringspliktige kun består av:

  • innehaver, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år
  • daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år

Skattedirektoratet har i SKD 4/2019 uttalt at det i enkelte bransjer, for eksempel frisørbransjen, hvor det er vanlig at flere næringsdrivende driver virksomhet i felles lokaler ikke skal føres personallister så lenge virksomheten drives uten lønnstakere eller innleid arbeidskraft. Dersom det ansattes en person, for eksempel en ryddehjelp, vil plikten til å føre personalliste falle på den eller de som registreres som den ansattes arbeidsgiver i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret.

Hovedsakelig driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til personalliste

Kravet til å føre personalliste faller også bort dersom den bokføringspliktige i hovedsak driver virksomhet som ikke omfattes av kravet til å føre personalliste. Som hovedregel kan omsetningstall brukes for å avgjøre om det drives virksomhet som i hovedsakelig faller utenfor personallistekravet. Kravet til personalliste vil normalt falle bort dersom 75 % eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet hvor det ikke er plikt til å føre personalliste.

I enkelte tilfeller er omsetningstall uegnet å bruke for å avgjøre om virksomheten har plikt til å føre personalliste. Dette gjelder f.eks. dersom en restaurant også driver utleie av en forretningsgård. Her vil utleievirksomheten utgjøre mer enn 75 % av omsetningen i foretaket og bruke minimalt av arbeidskraft i forhold til restauranten. Restaurantvirksomheten plikter derfor å føre personalliste.

Skattedirektoratet har i en uttalelse gjort en nærmere vurdering av hvordan dette unntaket kommer til anvendelse for bilforhandlere. I SKD 111213 Krav til personalliste - bilforhandlere besvares følgende spørsmål:

  • Kan en bilforhandler som også driver verksteds-/bilpleievirksomhet basere seg på omsetningstall for å vurdere om unntaket kommer til anvendelse?
  • Skal engangsavgiften medregnes som en del av omsetningen ved vurderingen?
  • Hvordan skal omsetningen fra delelager fordeles?

Avgrensninger

Dokumentasjon

Gebyr personallister