Formidling og utleie av arbeidskraft

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit
3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri
Kredit

Merverdiavgift

Formidling og utleie av arbeidskraft som utfører helsetjenester er unntatt fra loven, se mval. § 3-2 (3) og det er ikke rett til fradrag i mva i tråd med mval. § 8-1. Dette omfatter blant annet følgende tjenester (listen er ikke uttømmende):

  • formidling og utleie av lege til sykehus
  • formidling og utleie av sykepleier og annet helsepersonell til sykehus

forutsatt at de skal utføre behandlings- og pleietjenester. Helsepersonalets ansettelsesforhold skal ikke påvirke avgiftsbelastningen for foretak i helsesektoren, se også MVA-håndboken.

Unntak

Det foreligger unntak fra hovedregelen i mval. § 3-2 (3) slik at former for utleie og formidling av arbeidskraft vil falle inn under mval. § 3-1 og bli avgiftspliktig virksomhet. Dette omfatter blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • formidling og utleie av vaktmestertjenester til sykehus
  • formidling og utleie av rengjøringstjenester til sykehus
Stikkord: arbeidsassistanse, arbeidslønn, arbeidsutleie, helsepersonell, helsetjenester, legetjenester, provisjonsinntekt, sykepleiere, tannhelsetjenester, utleid arbeidskraft, arbeidsvederlag, leasing