Avgiftspliktig formidling og utleie av arbeidskraft

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit
3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig
Kredit

Merverdiavgift

Formidling og utleie av arbeidskraft er omsetning etter mval. § 1-3 (1) a, og det skal beregnes utgående merverdiavgift ved fakturering av slike tjenester jf. mval. § 3-1.

Avgiftsplikten gjelder også utleie av arbeidskraft til bruk på kontinentalsokkelen dersom utleien skjer til virksomhet hjemmehørende i Norge. Dersom utleien skjer til næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, eventuelt til offentlig virksomhet i utlandet, er omsetningen fritatt for merverdiavgift etter mval. § 6-22 (1).

Stikkord: ansettelse, arbeidsassistanse, arbeidskraft, arbeidslønn, arbeidsutleie, headhunting, konsulentbistand, konsulenttjenester, provisjonsinntekt, utleid arbeidskraft, arbeidsvederlag, leasing

Avgiftsunntatt formidling og utleie av arbeidskraft