Forpaktning

En forpaktning er forholdet som oppstår når et gårdsbruk leies ut til jordbruksdrift. Forpaktning er ifølge Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 1 leie av jordbrukseiendom med bygning(er) og skal normalt være regulert i skriftlig forpaktningsavtale og leieforholdet reguleres i forpaktingslova. Jordleie der bygninger ikke inngår i leieforholdet, reguleres ikke av forpaktingslova, jf. loven § 1 første ledd bokstav e.

Forpaktning omfatter utleie av jordbruksarealer, driftsbygninger og våningshus eller bolig. Den som forpakter et gårdsbruk kalles en forpakter.

Skatt

Les mer om jordbruksfradrag ved forpaktning.

Forpakter

Bokføringsplikt, årsregnskapsplikt og plikt til å levere næringsoppgave

Se nærmere i Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 2.1.

Skattested

Formue i og inntekt av forpaktningsvirksomhet skattlegges for personlige skattytere i den kommunen hvor eiendommen ligger, jf. sktl. § 3-3 første ledd.

Formue

Alle eiendeler som er forpakterens eiendom, er skattepliktig formue for ham. Verdien av egen buskap mv. ut over det som er forpaktet, fastsettes etter samme regler som er beskrevet i temaet om buskap.

I praksis formuesbeskattes ikke opparbeidet merverdi i forpaktet buskap hos forpakter ifølge Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 4.1.

Inntekter/kostnader

Se nærmere omtale i Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 5.

Tidfesting av inntekter og kostnader

Forskuddsbetalt forpaktningsavgift som gjelder oppgjør for lengre tidsrom enn ett år, fordeles til fradrag over det tidsrommet den gjelder for. Om tidfesting av inntekter og kostnader i forpakterens jordbruksvirksomhet, se også emnene i Skatte-ABC om Jordbruk - allment og tidfesting - realisasjonsprinsippet, jf. Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 6.1.

Bortforpakter

Bokføringsplikt, årsregnskapsplikt og plikt til å levere næringsoppgave

Se nærmere i Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 2.2.

Skattested

Forpaktningsavgiften, etter fradrag for kostnader, skattlegges for personlige skattytere i den kommunen hvor eiendommen ligger, selv om den også dekker leie for løsøre, jf. sktl. § 3-3 første ledd.

Formue

Alle eiendeler som er bortforpaktet, er ifølge Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 4.2 skattepliktig formue for bortforpakter. Formuesverdien av bortforpakters krav på å få tilbake besetning ved forpaktningens opphør, verdsettes etter takseringsreglenes satser ved det enkelte årsskifte i forpaktningsperioden i forhold til alder og antall dyr som var til stede ved starten av bortforpaktningen.

Inntekter/kostnader

Se nærmere omtale i Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 5.

Tidfesting av inntekter og kostnader

For bortforpakter følger inntekter og kostnader realisasjonsprinsippet ifølge Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 6.2.

Verditilvekst som er tilført bortleide formuesobjekter for forpakterens regning, er skattepliktig inntekt for bortforpakteren som forskuddsbetalt leie og fordeles til inntekt over restleieperioden. Du kan også lese mer vedrørende aktivering hos bortforpakteren i Skatte-ABC - Driftsmiddel - allment om fradrag for inngangsverdi punkt 6.6.

Kostnader til større vedlikehold som forpakter tar på seg som en del av forpaktningsavtalen, og som blir inntektsført som tilleggsleie hos bortforpakter, jf Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 5.4.2 kan fradragsføres hos bortforpakteren i det året vedlikeholdet utføres, jf. Skatte-ABC - Jordbruk / Forpaktning punkt 6.2.

Kapital- eller næringsinntekt

Inntekt ved forpaktning anses i de fleste tilfeller som kapitalinntekt, se Skatte-ABC - Jordbruk punkt 2.2.

Utøves det i bortforpakterens regi ikke ubetydelig aktivitet (med eksempelvis vedlikehold av maskiner og bygninger), må det vurderes konkret om utleien skal anses som virksomhet, se nærmere Skatte-ABC - Virksomhet- allment.

Forpakterbolig

Kan ikke avskrives med skattemessig effekt.

Merverdiavgift

Utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra avgiftsplikt ifølge mval § 3-11 første ledd. Dette gjelder også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien.

Bortforpaktere av landbrukseiendom på minst fem dekar og utleiere av jordbruksarealer uten bygninger kan frivillig registreres ifølge mval. § 2-3 annet ledd og merverdiavgiftsforskriften § 2-3-3. Frivillig registrering medfører at det skal beregnes utgående mva på forpaktningsavgiften mv. landbrukseiendom. Frivillig registrering kan skje selv om omsetning og uttak ikke overstiger beløpsgrensen på 50 000 kroner ifølge Mva-håndboken § 2-3 annet ledd.

Om den enkelte eiendom skal anses som landbrukseiendom må ifølge Mva-håndboken § 2-3 annet ledd vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Et sentralt moment i denne vurderingen er hva eiendommen er avsatt til i arealdelen av kommuneplanen. Eiendommen bør da etter plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 5 være avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområdet samt reindrift (LNFR)-områder. Videre har det stor betydning hvordan landbruksmyndighetene forholder seg til eiendommen. Det vil også ha betydning hva slags virksomhet eiendommen skal benyttes til og formålet med denne virksomheten.

Se nærmere om reglene knyttet til den frivillige registreringen i Mva-håndboken § 2-3 annet ledd.

Regnskap

Se nærmere om bokføringsplikt, årsregnskapsplikt og plikt til å levere næringsoppgave.

Forpakter

Forpakteravgift faktureres uten merverdiavgift (ikke frivillig registrert)

KontoKontonavnMva kodeD/K
6470Leie av jord, beite, forpaktningsavgift, melkekvote0Debet
LeverandørkontoKredit

Forpakteravgift med merverdiavgift (frivillig registrert)

KontoKontonavnMva kodeD/K
6472Forpaktningsavgift (avgiftspliktig)1Debet
LeverandørkontoKredit


Bortforpakter

Forpakteravgift uten merverdiavgift (ikke frivillig registrert)

KontoKontonavnMva kodeD/K
3605Forpaktningsavgift (utenfor avgiftsområdet)6Kredit
KundekontoDebet

Forpakteravgift med merverdiavgift (frivillig registrert)

KontoKontonavnMva kodeD/K
3600Leieinntekt fast eiendom3Kredit
KundekontoDebet

Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

Forpakterbolig