Hva er forskning og utvikling?

Vurderingsregler

Klassifisering

Dersom foretaket balansefører utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler er spørsmålet om slike utgifter skal klassifiseres som immateriell eiendel, eventuelt varig driftsmiddel, eller som balanseførte utviklingsutgifter.

Utgifter til forskning og utvikling står som egen linje i oppstillingsplanen for balansen i rskl § 6-2 og må derfor vises separat mens utviklingen pågår. Resultatet av forsknings- og utviklingsaktiviteter vil som regel ha en natur som gjør at eiendelen kunne medtas under post I, 2 i oppstillingsplanen. Balanseførte utgifter til forskning og utvikling skal likevel medtas i post I, 1 også etter at eiendelen er ferdig utviklet og tatt i bru ifølge NRS 19.2.8.1.

Stikkord: kmva, fjernsyn

Noteopplysninger