Hva er forskning og utvikling?

Vurderingsregler

Klassifisering

Noteopplysninger

Ifølge rskl. § 7-14 andre ledd første punktum skal det opplyses om de utgiftene som har gått med til forskning og utvikling i løpet av regnskapsåret. En skal bare ta med utgifter som kan måles pålitelig, og som kan skilles fra andre aktiviteter. Det skal videre opplyses om forventet samlet inntjening av pågående forskning og utvikling motsvarer medgåtte samlede utgifter. Arten av forskning og utvikling som drives skal angis.

I NRS Immaterielle eiendeler er det lagt til grunn at dette kravet bare gjelder i den grad kostnadsførte utgifter kunne vært balanseført. Regnskapspliktige som velger spesialreglen for utgifter til forskning- og utvikling må derfor vurdere hvorvidt utgiftene kunne vært balanseført.

Se nærmere om notekrav i «Notesjekklisten (GRS)».

Stikkord: noteoppstillinger, noteinformasjon, fjernsyn, kmva