Hva er forskning og utvikling?

Vurderingsregler

Regnskapsloven § 5-6 har spesielle vurderingsregel som lyder: ”Utgifter til egen forskning og utvikling kan kostnadsføres.” Denne bestemmelsen innebærer at slike utgifter kan føres som kostnad selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt, jf NRS 19.3.1.

Om utgiftene til forskning og utvikling balanseføres må reglene i NRS 19 for immaterielle eiendeler som balanseføres følges, derunder reglene om avskrivning. Reglene om nedskrivning følger av NRS (F) Nedskrivning av anleggsmidler. Se nærmere om dette i «Immaterielle eiendeler».

Valg av kostnadsføring etter rskl. § 5-6 er valg av regnskapsprinsipp og ikke en regnskapsmessig vurdering. Fullstendig korrekt prinsippovergang, det vil si endring av regnskapsprinsipp, kan være komplisert og kostnadskrevende. Det må i tilknytning til overgangen gjøres en fornuftig avveining mellom nytte og kostnad. Det viktigste er at inngående balanse ikke inneholder poster som ikke kvalifiserer for balanseføring.

Merk at NRS 19.2.2.4 sier balanseføring av utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler skal kunne foretas fra det tidspunkt relevante kriterier for balanseføring er tilfredsstilt. Utgifter som er kostnadsført før dette tidspunktet, kan ikke balanseføres på et senere tidspunkt. Begrunnelsen er at kriteriene ikke var tilfredsstilt da utgiftene ble pådratt.

Se regler for små foretak i NRS 8.4.3.1.1. For små foretak er unntaket fra regnskapslovens hovedregel om balanseføring utvidet til også å gjelde egne utgifter til utvikling av immaterielle eiendeler generelt. Denne forskjellen fra øvrige foretak betyr i praksis lite, da det sjelden finner sted egen utvikling av andre immaterielle eiendeler enn de som defineres som FoU.

Kjøpt forskning og utvikling

I NRS 19.2.7.1 angis nærmere reglene når et foretak kjøper aktiviteter, eiendeler, kunnskap eller andre verdier som, dersom de hadde vært utøvet eller skapt av foretaket selv, ville ha vært en del av eller et resultat av egen forskning og utvikling.

Forskning og utvikling på vegne av andre

I NRS 19.2.7.2 omtaler tilfeller der et foretak utfører forskning og utvikling på oppdrag for en annen part. I slike avtaleforhold vil ofte den som utfører forskning og utvikling ikke ha noe ansvar knyttet til resultatene av aktivitetene. Når hovedinnholdet i avtalen er slik at risiko og fordeler knyttet til resultatene av forsknings- og utviklingsaktivitetene overføres til den annen part, skal den part som utfører forskning og utviklingbehandle utgifter og inntekter knyttet til aktivitetene i henhold til NRS 2 Anleggskontrakter. Den part som kjøper forsknings- og utviklingstjenester fra andre skal behandle utgiftene som utgifter til egen forskning og utvikling.

Utgifter til utvikling av edb programmer/systemer

Den regnskapsmessige behandling av utgifter til utvikling av edb programmer eller systemer avhenger av formålet med utviklingsaktivitetene ifølge NRS 19.2.7.3.

Enkelte typer utvikling vil falle inn under definisjonen av forskning og utvikling mens andre aktiviteter ikke dekkes av definisjonen. Dette har betydning for regnskapsmessig behandling og tilleggsopplysninger. Se nærmere i NRS 19.2.7.3 for eksempler på hvilke type aktiviteter vedrørende utvikling av edb programmer/systemer som faller inn under definisjonen av forskning og utvikling og ikke.

Stikkord: fjernsyn, kmva

Klassifisering

Noteopplysninger