Kjøp av førstehjelpskurs

Salg av førstehjelpskurs

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Salg av førstehjelpskurs anses som undervisning og er etter mval. § 3-5 unntatt fra loven. Omsetningen faktureres derfor uten merverdiavgift.

Unntak

Saken forholder seg annerledes om et introduksjonskurs inngår eller blir solgt i forbindelse med salg av en hjertestarter eller annet førstehjelpsutstyr. Hvis et introduksjonskurs for bruk av en hjertestarter inngår i avtalen av et salg, vil denne delen inngå i beregningsgrunnlaget for beregning av merverdiavgift jf. mval. § 4-2, og bokføres mot konto 3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats.

Stikkord: omsetning